Европейската прокуратура е новият орган на Евросъюза, компетентен да провежда разследване и да осъществява наказателно преследване за престъпления против бюджета на Европейския съюз. Очаква се да започне работа в края на 2020 година.

Двата информационни източника са полезно въведение в целите и задачите на Европейската прокуратура, нейната структура и правомощия, както и ползите за данъкоплатците на ЕС от противодействието на финансовите измами и корупцията.

  • БРОШУРА – Европейска прокуратура на български език: BG
  • ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ – Европейска прокуратура на български език: BG

Документацията във връзка със структурата, функциите и задачите на Европейската прокуратура е достъпна на интернет адреса на Европейската комисия на английски език: https://ec.europa.eu/info/law/cross-border-cases/judicial-cooperation/networks-and-bodies-supporting-judicial-cooperation/european-public-prosecutors-office_en

Skip to content