И тази година Икономически университет – Варна реализира инициативата на НИП за подготовка на високомотивирани и компетентни съдебни служители с необходимите правни и управленски знания за професионално развитие в сферата на администрацията на съдебната власт.

Академичната подготовка в образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ по специалност „Съдебна администрация“ се провежда в сътрудничество със съдилищата в гр. Варна, което осигурява на студентите възможност да проследяват практическите аспекти от изучавания материал във всеки един момент от своето обучение.

Успешно дипломираните студенти от първите випуски вече намират своята реализация в съдебната администрация.

Повече информация за обявения прием е налична на адрес: https://ue-varna.bg/bg/subject/391#info.

Skip to content