В периода 9 – 16.04.2020 г. Националният институт на правосъдието организира електронно дистанционно обучение, предназначено за съдебни секретари от съдилищата от Софийски, Великотърновски и Варненски апелативни райони.
 
Обучението се осъществява в рамките на Дейност 3 „Обучителни дейности за развиване на професионалната компетентност и интегритет на магистрати и съдебни служители“ по Проект „Правосъдие през 21 век – развиване на професионална компетентност и интегритет на магистратите и съдебните служители”, по договор № BG05SFOP001-3.006-0001-С01, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
 
Основната цел на обучението е да даде знания и насоки за подобряване работата на съдебните секретари, както и да подпомогне обмяната на опит и информация за добрите практики в различните съдилища.
 
Новосъздаденият електронен дистанционен формат на обучението ще предложи повече време за работа по темата, като целта е постигането на по-висока ефективност на курса.
 
Учебните материали и предвидените дискусии за участниците в обучението ще са достъпни чрез Портала за електронно обучение на Националния институт на правосъдието.
 
Организатор на обучението: Велин Турмаков – v.tourmakov@nij.bg
 

Skip to content