В рамките на проекта "Качествено професионално обучение за повишаване ефективността на правосъдието", изпълняван от Националния институт на правосъдието по Оперативна програма "Добро управление"  се осъществяват практически  насочени обучения за магистрати и съдебни служители, отчитащи специфичните потребности на конкретните целеви групи. 
 
По дейност 1 "Провеждане на присъствени обучения в различен формат съобразно конкретните потребности на целевите групи" за периода 1 – 31 март 2017 г. се организираха 10 обучения за 287 обучаеми (107 съдии, 13 съдебни помощници, 1 прокурорски помощник, 154 съдебни служители и 12 съдебни заседатели) както следва:
 
1.Начално обучение на съдебни служители от Софийски районен съд, 8-10.03.17 г. 
Обучени 22 съдебни служители
 
2."Прилагане на правото на Европейския съюз от съдиите във върховните съдебни инстанции" за съдиите от Търговската и Наказателна колегия на Върховния касационен съд, 10.03.2017 г., Съдебна палата гр. София;
Обучени общо 49 участници, от които 35 съдии, 13 съдебни помощници, 1 прокурорски помощник 
 
3."Взаимодействие между правната система на ЕС и националната правна система. Националният съдия като съдия на ЕС" за съдиите от Гражданската колегия на Върховния касационен съд, 10-12.03.2017 г., гр. Хисаря
Обучени 32 съдии от ВКС
 
4."Комуникационни умения и изпълнение на Комуникационната стратегия на съдебната власт 2014-2020", 14-16.03.2017 г., гр. София
Обучени 15 съдии, определени за контакти с медиите
 
5.„Връчване на призовки и съдебни книжа”, 21.03.2017 г., гр. София 
Обучени 46 съдебни служители (призовкари) от Софийски районен съд;
 
6.„Връчване на призовки и съдебни книжа”, 22. 03. 2017 г., гр. София 
Обучени 42 съдебни служители (призовкари) от Софийски районен съд;
 
7.Обучение за административни ръководители, 27-29.03.2017 г., гр. София, 
Обучени 25 административни ръководители на съдилища
 
8.„Административно обслужване на гражданите в съда. Организационно поведение на съдебната администрация”, 28-29.03.2017 г., гр. София; 
Обучени 22 служители от Софийски районен съд
 
9.„Административно обслужване на гражданите в съда. Организационно поведение на съдебната администрация”, 30-31.03.2017 г., гр. София; 
Обучени 22 съдебни служители (от Софийски районен съд);
 
10.Начално обучение на съдебни заседатели, 30.03.2017 г., гр. Трън, Съдебна палата
Обучени 12 съдебни заседатели (от Районен съд Трън)
 
По дейност 2: "Изпълнение на Програмата за регионални обучения на съдилищата и прокуратурите" през м. март се проведоха 5 обучения с участието на 162 обучаеми (119 съдии, 12 прокурори, 4 следователи, 11 служители на МВР, 3 съдебни помощници, 8 държавни съдебни изпълнители и 5 адвокати), както следва:
 
1."Транспортни престъпления", РС Търговище, 1-2.03.2017 г.
 
Обучени 40 участници, от които 13 съдии, 12 прокурори, 4 следователи, 11 служители на МВР
 
2."Актуални проблеми на изпълнителния процес", 10.03.2017г., ОС Бургас
 
Обучени 27 участници, от които 18 съдии, 3 съдебни помощници и 6 държавни съдебни изпълнители
 
3."Потребителски спорове. Неравноправни клаузи в потребителските договори", ОС Търговище, 16.03.2017г.
 
Обучени 31 участника, от които 24 съдии, 2 ДСИ и 5 адвоката
 
4."Приложението на ЗПЗП и ЗУСЕСИФ", Административен съд Шумен, 23-24.03.2017г.
 
Обучени 30 съдии
 
5."Закон за отговорността на държавата и общините за вреди; Закон за защита от дискриминация", Административен съд Кюстендил, 29-30.03.2017г.
 
Обучени 34 съдии
 
 
По дейност 3 "Провеждане на дистанционни обучения", през м. март 2017 г. стартираха следните дистанционни обучения:
 
• Експертиза на алкохол и упойващи вещества при водачите на МПС”, период на провеждане: 21.03 – 30.04.2017 г., предназначено за магистрати, съдебни служители, лица по чл. 249, ал. 1, т. 2 от ЗСВ и разследващи органи, съгласно НПК.
•Дистанционно обучение „Административен договор и административното правосъдие“, период на провеждане: 28.03-02.05.2017 г, предназначено за магистрати, съдебни служители, лица по чл. 249, ал. 1, т. 2 от ЗСВ.
 
Дейност 4 "Издаване на тематично помагало по Европейско право"
През м. март 2017 г. продължи дейността по определяне на съдържателния обхват и авторите на тематичното помагало по Европейско право с работно заглавие "Прилагане на правото на ЕС от националните съдилища". Поканените за участие автори – съдия Александър Арабаджиев, Съд на Европейския съюз, проф. Евгени Танчев, Генерален адвокат в Съда на ЕС, съдия Александър Корнезов, Общ съд на ЕС, проф. Жасмин Попова, Институт  по правни науки към БАН, гл. ас. д-р Ст. Костов, преподавател по право на ЕС в Софийския университет, потвърдиха готовността си да се включат в разработването на идентифицираните теми в помагалото. 
 

 

Skip to content