В рамките на проекта "Качествено професионално обучение за повишаване ефективността на правосъдието", изпълняван от Националния институт на правосъдието по Оперативна програма "Добро управление"  се осъществяват практически  насочени обучения за магистрати и съдебни служители, отчитащи специфичните потребности на конкретните целеви групи. 

 

По дейност 1 "Провеждане на присъствени обучения в различен формат съобразно конкретните потребности на целевите групи" за периода 1-30.06.2017 г. се организираха 8 обучения, в които са присъствали общо 300 участника, от които 85 съдии, 26 прокурори (в т.ч. 1 прокурор в СП), 4 съдебни помощници, 13 ДСИ, 111 съдебни служители, 12 адвокати и 49 съдебни заседатели, както следва:

 

1. „Комуникационни умения и изпълнение на Комуникационната стратегия на съдебната власт 2014 – 2020 г.", 5 – 7. 06. 2017, НИП 

Обучени 25 съдебни служители – експерти "Връзки с обществеността" и лица за контакти с медиите от съдилищата

 

2. „Етично поведение на съдебния служител", 14 – 16. 06. 2017, НИП

Обучени 37 съдебни служители

 

3. „Компетентност, признаване и изпълнение по граждански и търговски дела – Регламент 1215/2012 относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела. Европейска заповед за запор на банкови сметки. Европейска заповед за плащане”, 22-23.06.17г., НИП

Обучени общо 40 участници, от които 19 съдии, 2 съдебни помощници, 7 ДСИ и 12 адвокати

 

4. „Електронни ресурси за търсене на практика на Съда на ЕС и законодателство на ЕС", 23.6.17г., НИП

Обучени общо 37 участници, от които 21 съдии, 8 прокурори, 2 съдебни помощници и 6 ДСИ

 

5. „Начално обучение на съдебни заседатели", 23.06.2017 г., гр. Дупница, Съдебна палата; 

Обучени 49 съдебни заседатели

 

6. „Комуникационни умения и прилагане на комуникационната стратегия на съдебната власт 2014-2020”, 26-28.06.17г., НИП

Обучени общо 25 участници, от които 18 прокурори (в т.ч. 1 прокурор в СП) и 7 съдебни служители-експерти „Връзки с обществеността”

 

7. "Работа по граждански дела", 27-28. 06. 2017, НИП

Обучени 32 съдебни служители

 

8. "Учредяване право на строеж, договори за строителство, предварителни договори – облигационноправни и вещноправни аспекти", 28-30.06.17г., НИП 

Обучени общо 45 съдии

 

По дейност 2: "Изпълнение на Програмата за регионални обучения на съдилищата и прокуратурите" през м. юни се проведоха 8 обучения, на които са присъствали общо 233 участника, от които 184 съдии, 40 прокурори, 8 съдебни помощници и 1 експерт от ИВСС, както следва:

 

1. "Актуални проблеми по ЗАНН", Административен съд Силистра, 1-2.6.17 г.

Обучени общо 27 участници, от които 25 съдии и 2 съдебни помощници

 

2. "Актуални проблеми, свързани с транспортните престъпления", ОС Пазарджик, 2.6.17г.

Обучени общо 36 участници, от които 14 съдии, 19 прокурори и 3 съдебни помощници

 

3. "Проблеми в делбеното производство и в производството по Закона за наследството", ОС Пловдив, 2.6.17г.

Обучени 20 съдии

 

4. "Административният договор. Актуална съдебна практика", Административен съд Перник, 8-9.6.17г.

Обучени общо 22 участници, от които 21 съдии и 1 експерт от ИВСС

 

5. "Специфични въпроси на вещното право. Кадастър и регулация. Особен статут на някои категории земи. Вътрешноправни средства за защита правото на собственост", ОС Габрово, 13-14.6.17г.

Обучени 51 съдии

 

6. "Субсидиарното приложение на ГПК в производството по оспорване на административни актове и в производството по ЗОДОВ", Административен съд Разград, 15-16.6.17г.

Обучени общо 23 участници, от които 21 съдии, 1 прокурор и 1 съдебен помощник

 

7. "Неравноправни клаузи в потребителските договори", ОС Пазарджик, 23.6.17г.

Обучени общо 22 участници, от които 20 съдии и 2 съдебни помощника

 

8. "Доказване и доказателствени средства в наказателния процес. Производство по чл. 306, ал. 1 от НПК", РС Ловеч, 30.6.17г.

Обучени общо 32 участници, от които 12 съдии и 20 прокурори

 

По дейност 3 "Провеждане на дистанционни обучения", през м. юни 2017 г. са приключили общо 5 дистанционни обучения, в които са обучени общо 212 участници, от които 102 съдии, 43 прокурори (в т.ч. 1 от СП), 1 следовател, 25 съдебни помощници, 2 прокурорски помощници, 14 съдии по вписванията, 5 държавни съдебни изпълнители и 20 съдебни служители, както следва:

1. Дистанционно обучение „Искови производства по административнопрацесуалния кодекс“, 2.05 – 6.06.2017 г. 

Обучени общо 44 участници, от които 23 съдии, 3 прокурори, 3 съдии по вписванията, 9 съдебни помощници, 1 държавен съдебен изпълнител и 5 съдебни служители. 

 

2. Дистанционно обучение „Реабилитация“, 16.05 – 21.06.2017 г. 

Обучени общо 47 участници, от които 22 съдии, 24 прокурори, 1 прокурорски помощник. 

 

3. Дистанционно обучение „Вещноправни аспекти във връзка с урегулирането на недвижимите имоти и кадастралното им заснемане“, 16.05 – 13.06.2017 г. 

Обучени общо 45 участници, от които 31 съдии, 6 съдии по вписванията, 6 съдебни помощници и 2 държавни съдебни изпълнители. 

 

4. Дистанционно обучение „Наказателноправна защита на децата – жертви на престъпление“, 22.05 – 20.06.2017 г. 

Обучени общо 39 участници, от които 12 съдии, 14 прокурори, 1 следовател, 3 съдии по вписванията, 1 съдебен помощник, 2 държавни съдебни изпълнители и 6 съдебни служители. 

 

5. Дистанционно обучение „Защита на потребителите – административноправни аспекти“, 25.05 – 11.06.2017 г.

Обучени общо 37 участници, от които 14 съдии, 2 прокурори, 2 съдии по вписванията, 9 съдебни помощници, 1 прокурорски помощник, 9 съдебни служители. 

 

Дейност 4 "Издаване на тематично помагало по Европейско право"

През отчетния период, авторите, с които бяха сключени договори във връзка с подготовката на тематичното помагало, продължиха работата си, свързана с разработването на писмените материали, част от тематичното помагало с работното заглавие "Помагало за прилагане на правото на ЕС от националните съдилища".

 

Skip to content