На 11 ноември 2016 година между НИП и ръководителя на УО на ОПДУ бе подписан договор BG05SFOP001-3.002-0001-C01/11.11.2016 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект „КАЧЕСТВЕНО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ЗА ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПРАВОСЪДИЕТО”

Проектът има за цел осигуряване на качествено професионално обучение на магистрати и съдебни служители с оглед повишаване на ефективността на правосъдието.

Основните дейности на проекта са насочени към:

1) Повишаване на професионалната квалификация на магистратите, съдебните служители и  другите лица, посочени в чл. 249, ал. 1, т. 2 от Закона за съдебната власт чрез провеждането на присъствени, регионални и дистанционни обучения, предлагани в съответствие с най-добрите европейски практики.

2) Подобряване на капацитета на НИП за предоставяне на качествено професионално обучение на магистратите, съдебните служители и другите лица, посочени в чл. 249, ал. 1, т. 2 от Закона за съдебната власт

 

За изпълнение на поставените цели проектът предвижда:

 

  • Провеждане на присъствени обучения в различен формат съобразно конкретните потребности на целевите групи насочени към магистратите, съдебните и прокурорските помощници, държавните съдебни изпълнители, съдиите по вписванията, инспектори от Инспектората към Министъра на правосъдието и други експерти на Министерството на правосъдието съгласно чл. 249, ал.1, т. 2 от Закона за съдебната власт, служители на МВР и ДАНС, както и към съдебните служители, съдебни заседатели, съдебните служители - експерти  "Връзки с обществеността" в съдилищата;
  • Провеждане на регионални обучения на съдилищата и прокуратурите, в партньорство с 55 съдилища, подписали партньорски декларации по проекта;
  • Провеждане на дистанционни обучения на гражданскоправна, търговскоправна, наказателноправна и административноправна тематика;
  • Издаване на тематично помагало по Европейско право.

 

НИП периодично ще публикува информация за хода на изпълнение на проекта и постигнатите резултати на обособения раздел на сайта на НИП "Ново: Проект по ОПДУ"

Skip to content