В периода 28 февруари – 1 март 2023 г. се проведе първото от поредицата обучения на тема „Организираната престъпна група – характеристика. Специфики при разследването и доказването на престъпните състави по чл. 321 от НК. Актуални проблеми и предизвикателства в производствата с предмет ОПГ“. В обучението се включиха 25 съдии, прокурори и следователи от Софийски апелативен район.

Във връзка с промените в Закона за съдебната власт, въведени със ЗИДЗСВ, обн., ДВ, бр. 32 от 26.04.2022 г., с които бяха закрити специализираните съдилища и прокуратури, предстои провеждането на обучения по апелативни райони, както следва:

–   20 – 21 март 2023 г., гр. София за съдиите, прокурорите и следователите от Пловдивския апелативен район;

–   30 – 31 март 2023 г., гр. София за съдиите, прокурорите и следователите от Великотърновския апелативен район.

Магистратите, проявили интерес към темата, могат да заявят участието си чрез подаване на заявка, достъпна на интернет адрес: https://isupo.nij.bg

Skip to content