На 1 януари 2023 стартира проектът на Академията за европейско право (ERA) „Обучение на съдебни служители и съдебни изпълнители по трансгранични граждански и наказателни производства”, изпълняван по програма „Правосъдие 2021 – 2027” на Европейската комисия съвместно с Европейската мрежа за съдебно обучение (ЕМСО) и други 15 организации от ЕС, занимаващи се със съдебно обучение, в т.ч. и НИП.

Проектът е продължение на двете предходни инициативи на ERA с подкрепата и участието на ЕМСО в областта на обучението на съдебни служители, които стартираха в края на 2018 г.: „По-добро прилагане на европейските трансгранични процедури: правни и езикови обучения за съдебни служители в цяла Европа“ и „По-добро прилагане на европейското наказателно право: правни и езикови обучения за съдебни служители в цяла Европа“.

В рамките на планираните присъствени обучителни дейности по проекта ще се проведат серия от 7 паневропейски правни семинара, в т.ч. 1 в България в НИП като домакин през м. март 2024 г., както и серия от 7 паневропейски езикови семинара с акцент върху правната терминология в рамките на международното сътрудничество. Обученията ще се проведат в периода м. май 2023 г. – м. ноември 2024 г., като в тях е договорено да бъдат допуснати общо 35 участници от България – 20 в правните семинари и 15 в езиковите семинари.

Целевата група обучаеми са съдебни служители от органите на съдебната власт, НИП и Министерството на правосъдието, както и държавни съдебни изпълнители – където темата е приложима за последните. До участие се допускат кандидати, владеещи английски език на ниво В2 по Общата европейска езикова рамка или по-високо. 

Обученията ще бъдат обявявани в системата ИСУПО и на уебсайта на НИП в раздел „Обучение на съдебната администрация“, подраздел „Обучения в Европа“.

Първото правно обучение от поредицата е на тема „Обучение на съдебни служители и съдебни изпълнители по европейски трансгранични наказателни производства – въвеждащо обучение” (код 323DT71) и ще се проведе в гр. Букурещ, Румъния в периода 4 – 5 май 2023 г. по приложения учебен план. В събитието могат да се включат двама съдебни служители от България, като срокът за кандидатстване чрез системата ИСУПО е до 5 март 2023 г. включително (събитие 3676)

Skip to content