Във връзка с избирането на допълнителен брой съдебни заседатели към съдилищата в страната Националният институт на правосъдието организира онлайн курс за самоподготовка, в който могат да се включат всички индивидуални желаещи, положили клетва в периода 1 март – 1 юни 2023 г. и непреминали обучение съгл. чл. 30 от Наредба № 7 за съдебните заседатели, във вр. с чл. 73, ал. 6 от Закона за съдебната власт.

Курсът е с период на провеждане до 5 юни 2023 г. включително, като последната възможна дата за включване на участници е 1 юни 2023 г.

Курсът за самоподготовка се провежда в Портала за електронно обучение на НИП (e-learning.nij.bg), като за достъп се изисква компютър / таблет / смартфон с интернет.

Кандидатите за участие следва да се свържат с организатора на събитието – г-н Велин Турмаков, програмен координатор в дирекция „Обучение на съдебната администрация“, тел. 02 9359 135, е-поща: v.tourmakov@nij.bg

Skip to content