Във връзка с честването на Международния ден на жените съдии, Глобалната мрежа за съдебен интегритет на Службата на ООН по наркотиците и престъпността (UNODC) отправя покана за участие в тематичен онлайн форум на 10 март 2023 г. от 15:00 ч. до 16:15 ч.

Събитието ще представи опита на жени съдии от цял свят и ще се съсредоточи върху ролята и приноса на жените съдии за интегритета на съдебната система, равенството между половете и върховенството на закона.

Уебинарът ще се проведе в платформата MS Teams на следния линк:

Click here to join the meeting

(or full link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDc4NDQwYWMtODdlYi00ZTJiLTk4NzktMGIzZmE0NTJiZTAy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220f9e35db-544f-4f60-bdcc-5ea416e6dc70%22%2c%22Oid%22%3a%222c3c6879-57a0-424f-960d-f46195cac6a4%22%7d

Skip to content