На 25 януари 2017 г. Европейската комисия публикува поредния Доклад до Европейския парламент и Съвета относно напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка. В него се разглеждат и въпросите относно обучението на магистратите като неотменна част от едно качествено и ефикасно правосъдие. Дейността на Националния институт на правосъдието е разгледана както следва:

 

 

Съдебно обучение

 

България разполага с добре утвърдена институция за съдебно обучение —Националния институт на правосъдието. Той отговаря за първоначалното обучение на магистратите, задължително за всички редовни назначения*.През 2010г. продължителността на задължителното първоначално обучение бе удължена от 6 на 9 месеца**, каквато е и до днес. Обучението, предоставяно в института, като цяло е признато за качествено и дава добра основа на новопостъпилите в съдебната система. Освен това институтът предоставя широк набор от допълнителни курсове за обучение на магистрати, който постоянно се разраства, за да включи нови теми. 

 

След първоначалното обучение обаче не съществува по-нататъшно задължително обучение за магистратите—този въпрос е оставен на собствената им преценка***.Българските власти подчертават, че по принцип има обучения, но съществуващото работно натоварване в някои съдебни органи може да превърне посещаването на курсове за допълнително развитие на знанията в предизвикателство за някои магистрати. Националният институт на правосъдието е с официален статут, уреден в закона, и се управлява от съвет, включващ петима представители на ВСС и двама на Министерството на правосъдието****.

 

Основното му финансиране идва от държавния бюджет. Въпреки това, както бе посочено в предишни доклади, финансирането от държавния бюджет не е било повишено в съответствие с нарастващите дейности на Института през годините, в резултат на което над половината му бюджет се осигурява чрез различни външни източници на безвъзмездни средства*****.

 

*Кандидатите, назначени по алтернативния начин в качеството им на опитни юристи, са  освободени.

**SWD(2012) 232, стр.18.

***Вж. Информационно табло на ЕС в областта на правосъдието за 2016г., стр.27.

****Глава11 от ЗСВ. Министърът на правосъдието, както и председателите на двете върховни съдилища и главният прокурор, са членове ex officio на управителния съвет. Въпреки че институтът досега бе в състояние да работи по независим и професионален начин, има опасения, че се правят опити за упражняване на микромениджмънт спрямо някои аспекти от управлението му, и по-конкретно назначаването на отделните преподаватели. Конкретни примери за подобни опити, които са се увенчали с успех, бяха посочени на Комисията по време на срещи с представители на гражданското общество.

*****По-голямата част от тези външни средства постъпва чрез финансиране на проекти в рамките на програми по Европейския социален фонд. В миналото институтът е натрупал добър опит в управлението на тези фондове.

 

 

 

Skip to content