На 15 ноември 2017 г. Европейската комисия публикува поредния Доклад до Европейския парламент и Съвета относно напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка. В него се разглеждат и въпросите относно обучението на магистратите като неотменна част от едно качествено и ефикасно правосъдие. Дейността на Националния институт на правосъдието е разгледана както следва:

 

През годините България се ползва също от двустранна помощ от държави — членки на ЕС. През 2016 г. например няколко държави членки предоставиха експерти за проект, ръководен от Европейската служба за подкрепа на структурните реформи (СПСР), за извършването на независим анализ на прокуратурата на България. Тази подкрепа е в допълнение към приноса от фондовете на ЕС. В рамките на настоящия програмен период от Оперативна програма „Добро управление“ по линия на Европейския социален фонд бяха разпределени близо 30 милиона евро за отделна приоритетна ос за съдебната реформа в България*. Продължава да е на разположение и подкрепа от СПСР за осъществяването на реформи в България, включително в сектора на правосъдието**. 

 

*В процес на изпълнение са 28 проекта, финансирани от Оперативна програма „Добро управление“, които обхващат една трета от наличните средства. Сред бенефициерите са Висшият съдебен съвет, Министерството на правосъдието, прокуратурата, Националният институт на правосъдието, Инспекторатът към ВСС, Националното бюро за правна помощ и неправителствени организации. Повечето от проектите са на ранен етап от изпълнението. 

**Финансиране за Министерството на вътрешните работи е налично освен това по линия на Фонд „Вътрешна сигурност“ — Полиция. 

 
 
 

Skip to content