Националният институт на правосъдието насърчава процеса на активно учене в учебна, работна и извънучебна среда, като развива обучения в различни форми и формати: присъствена, дистанционна, смесена, на работното място и самоподготовка. Вижте График на обученията (ИСУПО)

Първоначално и въвеждащо обучениеТекуща квалификацияСтандарти за съдебно обучение

НИП е ангажиран с пръвоначално и въвеждащо обучение в следните направления:

Задължителното първоначално обучение на кандидати за младши съдии, младши прокурори и младши следователи на основание чл.249, ал.1, т.1 от ЗСВ за одобрените с окончателен списък на ВСС по чл. 186, ал. 7 от ЗСВ.
Задължителното въвеждащо обучение на съдии, прокурори и следователи, които постъпват за първи път в органите на съдебната власт, на основание чл. 259, ал. 1 ЗСВ .
Задължителната квалификация на съдии и прокурори при повишаване в длъжност от районно на окръжно ниво и при специализация, на основание чл. 261, т. 1 и т. 3 от ЗСВ.
Начално обучение на съдебни заседатели през първите три месеца от техния мандат, съгласно чл. 73, ал. 6 от ЗСВ.

Дейностите по първоначално и въвеждащо обучение се осъществяват от дирекция „Начално и въвеждащо обучение“ и дирекция „Обучение на съдебната администрация“.

Съгласно чл. 249 aл. 1 т. 3 от ЗСВ Националният институт на правосъдието осъществява поддържане и повишаване на квалификацията на съдиите, прокурорите и следователите, членовете на Висшия съдебен съвет, главния инспектор и инспекторите от Инспектората към Висшия съдебен съвет, на държавните съдебни изпълнители, съдиите по вписванията, съдебните помощници, прокурорските помощници, съдебните служители, съдебните заседатели, на инспекторите от Инспектората към министъра на правосъдието и на други служители от Министерството на правосъдието. НИП провежда обучителни дейности, предназначени и за други лица, когато това му е възложено със закон или акт на Министерския съвет.

Текущото обучение на магистратите е право, гарантирано от закона, което се осъществява при спазване на Закона за съдебната власт и Вътрешните правила за организацията и реда на обучителната дейност в НИП в съответствие с принципите на съдебно обучение, приети от Европейската мрежа за съдебно обучение.

Преподавателите в обученията, организирани от Националния институт на правосъдието, са предимно съдии, прокурори и следователи. Те притежават висока професионална компетентност, спазват етичните норми на професионалната общност и имат методологически и социални умения на обучители, съобразени със специфичните потребности на участниците в учебния процес.

Дейностите, включени в обхвата на текущото обучение, се осъществяват от дирекция „Текущо обучение и международен обмен на магистрати“, дирекция „Обучение на съдебната администрация“ и дирекция „Електронно обучение и информационни ресурси“.

Стандартите за съдебно обучение са модерен инструмент за стратегическо планиране на обучителната дейност, който се прилага във водещите съдебни школи в Европейския съюз. В основата на модела стои дефинирането на определен набор от знания, умения и компетентности, необходими за изпълнение на правомощията на органите на съдебната власт. Тези компетентности включват професионални правни умения – в основата на които стои зачитането на върховенството на закона, прилагането на основните права, спазването на етичните принципи и правила, както и неюридически знания и умения, които се развиват от психологията, икономиката и социалните науки. Цялостната обучителна дейност на водещите съдебни школи в Европа като учебно съдържание и обучителни ресурси е структурирана върху компетентностния модел.

Стандартите за съдебно обучение за ефективно изпълнение на съдийски, прокурорски, следователски длъжности и длъжност административен ръководител в органите на съдебната власт на Република България са разработени по проекта на НИП „Правосъдие през 21 век – развиване на професионална компетентност и интегритет на магистратите и съдебните служители“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“.