На основание чл. 14, ал. 2 от Правилата за организацията и реда за провеждане на изпитите на кандидатите за младши съдии, младши прокурори и младши следователи в края на обучението в Националния институт на правосъдието, обявява графиците за явяване на финалните изпити на Випуск 2023 – 2024 г., както следва:

            График за явяване на финалните изпити на кандидатите за младши съдии

            График за явяване на финалните изпити на кандидатите за младши прокурори

            График за явяване на финалните изпити на кандидатите за младши следователи

Финалните изпити по чл. 258, ал. 2 ЗСВ на кандидатите за младши съдии, младши прокурори  и младши следователи  випуск 2023/2024 г. ще бъдат проведени съобразно разпоредбите на Правилата за организацията и реда за провеждане на изпитите на кандидатите за младши съдии, младши прокурори и младши следователи в края на обучението в Националния институт на правосъдието /Обн., ДВ, бр. 99 от 16.12.2011 г., в сила от 1.01.2012 г., доп. бр. 22 от 22.03.2016 г., в сила от 10.03.2016 г., доп. бр. 27 от 31.03.2017 г., в сила от 04.04.2017 г., изм. и доп. бр. 91 от 02.11.2018 г., в сила от 06.11.2018 г./ Курсистите са длъжни да се явят в определената за изпита зала в НИП не по-късно от 10 минути преди определения начален час, съобразно публикуваните графици.

Skip to content