На основание чл. 34, ал. 3, изречение второ от Вътрешните правила за организацията и реда...
На основание чл. 14, ал. 2 от Правилата за организацията и реда за провеждане на...
Специални дисциплини по професии Специалните дисциплини целят да изградят у младшите магистрати професионални знания и...
Заповед № РД-11-7/23.01.2023 г. на Директора на НИП за определяне на датите за провеждане на писмените...