Целта на програмата е да въведе съдебните служители в основните аспекти на съдебната система, включително отговорностите на Висшия съдебен съвет и Министерство на правосъдието, структурата на съдилищата, организацията на работа в съда. Разглежда се движението на дела в съда и функциите на лицата, които работят в съда. Програмата се основава на Наръчника за новопостъпили съдебни служители.

Направление: Обучение на съдебната администрация

Място на провеждане: София, НИП

Аудитория: Съдебни служители със стаж в администрацията на съда по-малко от 2 години.

Продължителност:  2 дни

Skip to content