Основната цел на програмата е повишаване на ефективността на работата на съда, като в програмата се акцентира на различните управленски стилове, методите за решаване на проблеми и създаването на успешни екипи; принципите, методите и средствата на стратегическото планиране. Обучението подпомага обмяната на опит и информация за добрите практики в различните съдилища. Тъй като председателите на съдилищата и съдебните администратори работят в екип, е препоръчително хората, заемащи тези длъжности, да участват заедно в обучението.

Аудитория: Съдебни деловодители в гражданско деловодство.

Направление: Объчение на съдебна администрация

Място на провеждане:София, НИП

Продължителност:  2,5 дни

Skip to content