Основните цели при осъществяване обучението на съдебната администрация са:

 – подобряване професионалните познания и практическите умения на съдебните служители за ефективно изпълнение на служебните им задължения;

– уеднаквяване на работните практики в администрацията на отделните съдилища и прокуратури;

– изграждане на висока административна култура, ориентирана към качествено обслужване на обществото.

 Функциите по обучение на съдебната администрация в Националния институт на правосъдието се осъществяват от дирекция “Обучение на съдебната администрация”.             

 

Дирекцията:

 планира, организира и отговаря за поддържането и повишаването на квалификацията на съдебните служители;

планира, организира и отговаря за въвеждащото обучение на съдебни и прокурорски помощници;

планира и организира началното и текущо обучение на съдебни заседатели съвместно със съдебния администратор или административния секретар на съответния съд;

организира и участва в дейностите по проучване на нуждите от обучение;

планира, организира и отговаря за обучения на обучители за нуждите на горепосочените обучения;

изготвя проекти на учебните планове за обученията, предлага временни преподаватели, организира подготовката и публикуването на учебни материали за нуждите на обученията;

събира статистически данни и извършва анализ и оценка на обученията;

планира, организира и отговаря за участието на Националния институт на правосъдието в програми за обмен на съдебни служители.

 

Обучението на администрацията на съдебната власт, като част от единната програма за обучение на Националния институт на правосъдието, стартира през 2005 г.

 

През периода 2005 – 2020 г. участие в обучения, в т.ч. и програми по проекти по ОПАК и ОПДУ – както в България, така и в други държави от Европейския съюз – са взели общо 15 020 съдебни служители. През този период Дирекцията е организирала общо 572 обучения.

 

С измененията на ЗСВ от 2016 г. по силата на чл. 73, ал. 6 за Националния институт на правосъдието възникна задължението съвместно със съдебния администратор или административния секретар на съответния съд да организира и провежда начално обучение на съдебните заседатели през първите три месеца от техния мандат. В изпълнение на отговорностите си в периода 2017 – 2020 г. Националният институт на правосъдието организира начално обучение за положилите клетва 3326 съдебни заседатели от 124 съдилища.

Skip to content