ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЯ

 

Подборът на участниците в обученията съгласно Вътрешните правила за организацията и реда на обучителната дейност в Националния институт на правосъдието (в сила от 1.01.2019 г.) се извършва чрез комбиниранe на условия и критерии, като се вземат предвид:

 

• спецификата на учебното съдържание на конкретната обучителна дейност и специфичните цели на учебния процес;

 

• профилът на аудиторията за всяка обучителна дейност;

 

• предходните участия в същата обучителна дейност или общият брой участия в обучения за съответната година;

 

• специфичните условия във връзка с изпълнението на европейски или международни проекти;

 

• заявяването на участие в обучение в определения срок, посочен в раздел „График на обученията” и в системата ИСУПО;

 

• посочването на коректни и пълни лични данни в профила на кандидата в системата ИСУПО, в т.ч. единен граждански номер, който е задължителен атрибут при участие в събитие по проект.

 

Електронното дистанционно обучение в НИП се провежда в Портала за електронно обучение на НИП (e-learning.nij.bg) 

 

 

 

ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ

 

От началото на 2021 г. заявяването за участие в присъствени и дистанционни обучения на НИП се извършва чрез чрез личния профил на кандидатите в системата ИСУПО, раздел "Предстоящи събития". Системата ИСУПО е достъпна чрез следната връзка: isupo.nij.bg

 

Профилът на кандидатите в ИСУПО се създава единствено с личен имейл адрес. Ако кандидатите вече притежават регистрация в Портала за електронно обучение на НИП (e-learning.nij.bg), те трябва да използват същия имейл адрес и при регистрацията си в системата ИСУПО.

 

За всяко обучение е посочен краен срок за подаване на заявка за участие, целева аудитория, както и лице за контакт. Потвърждаването на участие, заявяването на дати на нощувки и подаването на евентуални откази за участие също се извършва единствено чрез системата ИСУПО.

 

 

 

 

 

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ

 

За всяко конкретно обучение отговорният за събитието служител от НИП съвместно с преподавателския екип определят специфичните условия за участие.

 

Когато броят на получените заявки за участие в обучение е по-голям от предвидените места, може да бъде приложен квотен принцип при класирането, който цели равномерното разпределение на обученията сред участниците от цялата страна.

 

При по-голям брой кандидати, отговарящи на изискванията за съответната квота, предимство имат заявките за участие, получени с по-ранна дата.  

 

 

 

ОБЩА ПРАКТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

 

1. Националният институт на правосъдието поема разходите за нощувки, дневни и пътни на участниците в присъствените обучения.

 

2. Участниците в обученията се настаняват в единични стаи. Всички разходи на участниците извън условията на настаняването (телефонни разговори, мини бар, румсервиз, платен паркинг и др.) се заплащат от тях. Националният институт на правосъдието не носи отговорност за щетите, причинени от участниците в обучението.

 

3. Когато мястото на провеждане на обучителни дейности е учебна и почивна база на орган на съдебната власт, настаняването и изхранването се осъществява съгласно утвърдените от Пленума на Висшия съдебен съвет правила за ползването им и вътрешните правила на съответния орган на съдебна власт, на който е предоставено стопанисването.

 

4. Институтът поема транспортните разходи на участниците, както следва:

 

– за влак втора класа или автобус – срещу представяне на съответен билет;

 

– за самолет – срещу представяне на самолетен билет и бордна карта. Когато пътуването със самолет се извършва само на територията на Република България и самолетният билет надвишава средната цена на автобусния билет за същата дестинация, на командирования се изплащат пътни пари в размер на средната цена на автобусния билет;

 

– за лично моторно превозно средство – срещу представяне на касов бон или фактура, съгласно конкретните изисквания към събитието. Когато в заповедта за командировка е посочено командированият да пътува с лично моторно превозно средство, се изплащат пътни пари, равни на равностойността на изразходваното гориво по разходни норми, определени от производителя на моторното превозно средство за най-икономичния режим на движение по цена, посочена в представения касов бон или фактура, но не повече от средната цена на автобусен билет за същия маршрут, умножен по броя на пътуващите в съответния автомобил командировани лица. Касовият бон или фактурата следва да са с дати в рамките на периода на командироване. Разстоянието се изчислява чрез интернет страница за намиране на маршрута и разстоянията в километри по републиканската пътна мрежа. В случаите на пътуване със самолет или лично моторно превозно средство, стойността на средната цена на автобусния билет е средноаритметичната цена, представляваща съотношението между най-ниската и най-високата цена на билета на автобусния превоз, взета от официалната интернет страницата на автогара за дадения маршрут. Ако съответната автогара не разполага с интернет страница, взима се цена от един автобусен превозвач по същия маршрут.

 

5. При изпълнение на проекти, финансирани със средства от Европейския съюз или от други програми, разходите за пътни, дневни и нощувки се поемат съгласно условията и реда, уговорени в споразумението или финансовите условия на програмата.

 

Участниците уведомяват организаторите своевременно, ако по уважителна причина не могат да присъстват на обучение, за което са потвърдили участие, или ако имат промяна в заявените нощувки в хотел.

 

Учебен план на обученията, списък на класираните кандидати, списък на участниците и конкретна практическа информация могат да бъдат намерени в личния профил на участниците в системата ИСУПО.

 

 

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ

 

Участниците в обучения на НИП получават удостоверение (електронно или в хартиен формат) за участие, подписано от директора на Института. Необходимо условие за издаване на удостоверението в присъствена форма на обучение е участието в дейностите, включени в обучението, удостоверено чрез полагането на подпис върху присъствените листове на обучението.

 

За определени обучителни дейности като дискусии, кръгли маси, публични лекции и обучения за самоподготовка могат да не се издават удостоверения. Участниците в тези дейности са включват в базите данни с информация относно преминалите обучение лица.

 

Участниците, за които е установено, че не са положили всички подписи в присъствените списъци и/или грубо нарушават реда и организацията на учебния процес, не получават удостоверение.

 

При нарушаване на реда и организацията на учебния процес и/или отсъствие от обучителната дейност без уважителни причини директорът на НИП уведомява съответния административен ръководител и Комисията по професионална етика към съответната колегия на Висшия съдебен съвет.

 

В случаите, когато отсъстват без уважителни причини, участниците възстановяват на Националния институт на правосъдието направените за тях разходи за обучението.

 

 

За всякаква допълнителна информация към събитията моля обръщайте се към съответния организатор от Дирекция "Обучение на съдебната администрация" към НИП.

 

 

  

 

 

 

Skip to content