В периода м. февруари – м. април 2024 г. Националният институт на правосъдието организира поредица от присъствени обучения за съдебни служители от съдилищата и Прокуратурата на Република България, които ще се проведат в гр. София.

Tемите предлагат надградено съдържание и засягат защитата на личните данни в контекста на укрепването на основните права на гражданите, управлението на съдебната администрация в ПРБ и управлението на човешките ресурси в съдилищата.

Изцяло новоразработена е темата, акцентираща върху законодателните промени в производството по несъстоятелност, обнародвани в бр. 66 на Държавен вестник от 01.08.2023 г., както и спецификите в работата по делата. Обучението е предназначено за съдебни служители от търговските отделения на окръжните съдилища в страната.

***

И през 2024 г. Националният институт на правосъдието предлага на новопостъпилите съдебни служители комбинирана обучителна форма, съчетаваща дистанционна самообучителна част, предоставяща обща теоретична подготовка, и присъствена, практически ориентирана част.

Достъпът до дистанционното самообучение в Портала за електронно обучение на НИП (e-learning.nij.bg) е постоянен и електронните учебни материали са на разположение 24/7, давайки възможност на всеки участник да следва собствено темпо на работа в удобно за него време и място. Успешното завършване на тази част от обучението е необходимо условие за включване в присъствената част.

***

За допълнителна информация моля, свържете се със съответния координатор на събитие:

„Защита на личните данни в контекста на укрепване на основните права на гражданите“, 26 – 27.02.2024 г.

Aудитория: съдебни служители от ПРБ

Лице за контакт: Боряна Урманова-Григорова, тел. 02 9359 155; е-поща: grigorova@nij.bg

Заявяване на участие в ИСУПО: https://isupo.nij.bg/#/forms/complete?id=1768

„Законодателни промени в производството по несъстоятелност и специфики в работата по делата“, 28 – 29.02.2024 г.

Аудитория: съдебни служители от търговските отделения на окръжните съдилища

Лице за контакт: Лилия Димитрова-Зарева, тел. 02 9359 142; е-поща: l.zareva@nij.bg

Заявяване на участие в ИСУПО: https://isupo.nij.bg/#/forms/complete?id=1769

„Управление на съдебната администрация в Прокуратурата на Република България“, 12 – 13.03.2024 г.

Аудитория: съдебни служители на длъжност “Главен специалист – човешки ресурси” от администрацията на ПРБ от Софийски, Великотърновски и Варненски апелативни райони

Лице за контакт: Лилия Димитрова-Зарева, тел. 02 9359 142; е-поща: l.zareva@nij.bg

„Защита на личните данни в контекста на укрепване на основните права на гражданите“, 25 – 26.03.2024 г.

Аудитория: съдебни служители от съдилищата, приоритетно длъжностни лица по защита на личните данни

Лице за контакт: Габриела Бакалова, тел. 02 9359 147; е-поща: g.bakalova@nij.bg

Заявяване на участие в ИСУПО: https://isupo.nij.bg/#/forms/complete?id=1772

„Основни аспекти в дейността на специализираната съдебна администрация във Върховния административен съд и административните съдилища в условията на електронно правосъдие“, 28 – 29.03.2024 г.

Aудитория: служители от ВАС и административните съдилища в страната

Лице за контакт: Боряна Урманова-Григорова, тел. 02 9359 155; е-поща: grigorova@nij.bg

Заявяване на участие в ИСУПО: https://isupo.nij.bg/#/forms/complete?id=1476

„Управление на човешките ресурси. Организационно поведение на съдебната администрация. Статут на съдебния служител“, 1 – 2.04.2024 г.

Аудитория: служители на ръководни длъжности от съдилищата

Лице за контакт: Велин Турмаков, тел. 02 9359 135; е-поща: v.tourmakov@nij.bg

“Въвеждащо обучение на новоназначени съдебни служители” (дистанционна част от комбинирано обучение)

Аудитория: съдебни служители от съдилищата, назначени след 1 септември 2023 г.

Лице за контакт: Габриела Бакалова, тел. 02 9359 147; е-поща: g.bakalova@nij.bg

Заявяване на участие в ИСУПО: https://isupo.nij.bg/#/forms/complete?id=1728

Skip to content