Целта на програмата е да даде на деловодителите обща представа за работата по граждански дела. Обсъжданите теми са: видове граждански дела, основни функции на деловодителите в гражданско деловодство и ролята им в процеса на правораздаване, обслужване на клиентите на съда. Обучението е изградено въз основа на Наръчника за гражданското деловодство.

Аудитория: Съдебни деловодители в гражданско деловодство.

Направление: Объчение на съдебна администрация

Място на провеждане:София, НИП

Продължителност:  2 дни
 

Skip to content