С изменението на Закона за съдебната власт от 2016 г. на Националния институт на правосъдието, съвместно със съдилищата, бе възложено организирането и провеждането на начално обучение на съдебните заседатели през първите три месеца от техния мандат.

През 2017 г. в изпълнение на отговорността на НИП съгласно чл. 73, ал. 6 от Закона за съдебната власт бяха разработени учебна програма и учебно помагало “Наръчник на съдебния заседател”. Автори на помагалото са Владимир Астарджиев – съдия в Апелативен съд София и съдиите от Софийския районен съд Иван Стоилов и Полина Величкова.

Наръчникът съдържа основни понятия и принципи от наказателното право и процес, етични норми и изисквания за работата на съдебния заседател, както и информация за устройството на съдебната власт, статута на съдебния заседател и насоки за организация на работата му като член на съдебния състав. Учебният материал е актуализиран в съответствие с измененията в НПК и Наредба № 7 от 28.09.2017 г.

За положилите клетва в периода 2017 – 2020 г. в определения от закона тримесечен срок е проведено начално обучение на 3230 съдебни заседатели от 115 съдилища.

Наръчникът на съдебния заседател е публикуван и може да бъде изтеглен в pdf формат: Изтегли наръчника.

НАРЕДБА № 7 от 28.09.2017 г. за съдебните заседатели (Издадена от Висшия съдебен съвет, обн., ДВ, бр. 81 от 10.10.2017 г., в сила от 10.10.2017 г.)

Заявяване на участие в обучение за съдебни заседатели

От началото на 2021 г. заявяването за участие в обучения на НИП се извършва чрез чрез личния профил на кандидатите в системата ИСУПО, раздел “Предстоящи събития”. Системата ИСУПО е достъпна чрез следната връзка: isupo.nij.bg

Профилът на кандидатите в ИСУПО се създава единствено с личен имейл адрес. Ако кандидатите вече притежават регистрация в Портала за електронно обучение на НИП (e-learning.nij.bg), те трябва да използват същия имейл адрес и при регистрацията си в системата ИСУПО.

 Моля, свържете се с посоченото лице за организатор на Вашето обучение за допълнителна информация относно заявяването на участие:

  • Лице за контакт за съдилищата от съдебен район на Апелативен съд София: Велин Турмаков, програмен координатор, тел. 02 9359 135, v.tourmakov@nij.bg
  • Лице за контакт за съдилищата от съдебен район на Апелативен съд Велико Търново: Боряна Урманова-Григорова, програмен ръководител, тел. 02 9359 155, grigorova@nij.bg
  • Лице за контакт за съдилищата от съдебен район на Апелативен съд Пловдив: Лилия Димитрова-Зарева, програмен координатор, тел. 02 9359 142, l.zareva@nij.bg
  • Лице за контакт за съдилищата от съдебен район на Апелативен съд Бургас: Габриела Бакалова, програмен координатор, тел. 02 9359 147, g.bakalova@nij.bg
  • Лице за контакт за съдилищата от съдебен район на Апелативен съд Варна: Анна Гергова, програмен сътрудник, тел. 02 9359 179, a.gergova@nij.bg
Skip to content