НОВИ ОБУЧЕНИЯ В ОБЛАСТТА НА НАКАЗАТЕЛНОТО, ГРАЖДАНСКО И АДМИНИСТРАТИВНОТО ПРАВО

В рамките на продължениетo на проектa «Повишаване капацитета на съдебната система и обучение по Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи в Националния институт на правосъдието», осъществяван с подкрепата на Норвежкия финансов механизъм, през м. януари – март 2016 г. ще бъдат проведени 4 обучения, посветени на Европейската конвенция за защита на правата на човека. Всяко от планираните обучения ще акцентира върху конкретна област на правораздаването, като освен дискусия по практически проблеми в рамките на обучителния процес ще бъде представена съдебната практика по конкретния вид дела. Семинарите са предназначени за съдии, прокурори, следователи, съдебни и прокурорски помощници и други експерти, които подлежат на обучение от НИП съгласно Закона за съдебната власт.

1. Ефективно разследване на наказателни дела в съответствие със стандартите на ЕКПЧ. Доказателства и доказателствени средства. Използване на СРС като доказателствено средство.

Дата и място: 25 – 27 януари 2016 г., зала 201, НИП

Аудитория: 35 участници (съдии, прокурори, следователи, съдебни и прокурорски помощници)

Лектори: Съдия Красимир Шекерджиев, Върховен касационен съд, Съдия Лада Паунова, Върховен касационен съд

Прокурор Сава Петров, Върховна касационна прокуратура

Срок за подаване на заявления за участие: 12 януари 2016 г.

Лице за контакт: Ралица Русева, старши експерт, тел.:02/93595128, е-mail: ruseva@nij.bg ; Кремена Хараланова, старши експерт, тел.: 02/9359185, e-mail: k.haralanova@nij.bg

Заявка за участие

2. Специфични въпроси на вещното право. Кадастър и регулация. Особен статут на някои категории земи. Вътрешноправни средства за защита правото на собственост.

Дата и място: 8 – 10 февруари 2016 г., зала 32, УИЦ, НИП

Аудитория: 35  участници (съдии, съдии по вписвания, съдебни помощници)

Срок за подаване на заявления за участие: 27 януари 2016 г.

Лице за контакт: Валентина Даскалова, програмен сътрудник, тел.: 02/9359184, e-mail: v.daskalova@nij.bg; Кремена Хараланова, старши експерт, тел.: 02/9359185, e-mail: k.haralanova@nij.bg

Заявка за участие

3. Национално правораздаване в синхрон със стандартите на ЕКПЧ за разглеждане и решаване на делото в разумен срок. Мерки за процесуална принуда в наказателното производство.

Дата и място: 22 – 24 февруари 2016 г., зала 32, УИЦ, НИП

Аудитория: 35 участници (съдии, прокурори, следователи, съдебни помощници)

Срок за подаване на заявления за участие: 29 януари 2016 г.

Лице за контакт: Димитър Митев, младши експерт, тел. : 02/9359163, e-mail: d.mitev@nij.bg; Кремена Хараланова, старши експерт, тел.: 02/9359185, e-mail: k.haralanova@nij.bg

Заявка за участие

4. Задължение за предоставяне на вътрешноправни средства за защита съгласно Конвенцията. Преглед на съдебната практика по ЗОДОВ. Тълкувателно постановление № 2/2014 г. от 15.05.2015 г. на ОСГК на ВКС и Първа и Втора колегия на ВАС

Дата и място: 7 – 9 март 2016 г., зала 32 , УИЦ, НИП

Аудитория: 35 участници (съдии от общите съдилища, съдии от административните съдилища, прокурори и съдебни помощници)

Срок за подаване на заявления за участие: 29 януари 2016 г.

Лице за контакт: Нина Димова-Класанова – старши експерт, тел.: 02/9359143, e-mail: n.dimova@nij.bg; Кремена Хараланова, старши експерт, тел.: 02/9359185, e-mail: k.haralanova@nij.bg

Заявка за участие

Skip to content