Норвежки Финансов Механизъм
Програмна област 31
Проект 

“Повишаване капацитета на съдебната система и обучение по Европейската конвенция за защита правата на човека  и основните свободи в Националния институт на правосъдието”

Проектът ’’Повишаване капацитета на съдебната система и обучение по Европейската конвенция за защита правата на човека  и основните свободи в Националния институт на правосъдието’’  стартира на 11-ти февруари 2013 с подписването на Договор между Министерство на правосъдието като Програмен оператор и Националния институт на правосъдието, в качеството му на бенефициент. Проектът е с продължителност 24 месеца и е безвъзмездно финансиран от Норвежкия финансов механизъм 2009 – 2014.

С ратифицирането на Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи (Конвенцията) от България през 1992г, решенията на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) оказват изключително влияние, предизвиквайки въвеждането на редица норми  и принципи за защита на  човешките права в националния правов ред. Основен фактор за развитието  в тази насока, се явяват  националните съдилища. Националния институт на правосъдието е институцията, която отговаря за обучението и развитието на съдебната система, и като такава е провела множество обучения гарантирайки, че стандартите на ЕКПЧ са напълно интегрирани в националните програми за начално и текущо обучение  на магистрати и съдебни служители.

Въпреки че от 2003 година интензивно се провеждат обучения по ЕКПЧ, те трябва да бъдат актуализирани и доразвити. Чрез тях се откриват оживени дискусии, относно съществуващите механизми за преглед на националното законодателство и съдебната практика по правата на човека в България, отразявайки най-новите разработки в тази правна област.

Прекомерната продължителност на съдебните производства по наказателни и граждански дела, правата на жертвите на насилие и прилагане на Закона за защита от домашно насилие са идентифицирани наред с други, като проблематични области, изискващи засилено внимание и съдействие от опитните експерти на Съвета на Европа, партньор по проекта. Очакваният резултат на  проекта е да запълни съществуващите пропуски, чрез създаване на устойчива платформа за обмен на информация в областта на защитата на правата на човека, която ще консолидира практиката по прилагане на Конвенцията, провеждането на систематични специализирани обучения по Конвенцията, изграждането на механизъм за мониторинг  върху прилагането на разпоредбите и принципите на ЕКПЧ от националните правораздавателни органи.

Проектът е насочен към  магистрати, съдебни служители и практикуващи юристи и има за цел повишаване на компетентността и информираността им относно принципите, стандартите и приложението на ЕКПЧ. Другата основна цел е прилагане на съвременните  информационни технологии при обучението на магистратите и създаване на устойчива среда за обмен на информация в областта на защита правата на човека.

Друг очакван резултат е укрепването на капацитета на  националните съдилища, както и на прокуратурата на Република България  за прилагане на разпоредбите на Конвенцията и решенията на ЕСПЧ посредством разработването на:

1.    Работещ модел на регионални  и централизирани обучения в областта на правата на човека и основните свободи;
2.    Създаване на постоянна платформа за диалог между всички заинтересувани лица, които участват в прилагането и реализирането на правата на човека, под формата на Форум на правосъдие и права на човека, последван от работни срещи;
3.    Консолидиране на учебните материали в областта на човешките права

Специфичните дейности по проекта включват серия от централизирани и регионални обучения, предшествани от обучения на обучители, работни срещи по правата на човека, учебни посещения в европейски институции, включително Голямата камара на ЕСПЧ и норвежката съдебна администрация, създаване на ежегоден Форум за правосъдие и права на човека, като устойчива платформа за обмен на информация между заинтересованите страни в областта на защитата на правата на човека и основните свободи. Паралелно с това, проектът ще работи за консолидирането на изчерпателни и лесно достъпни  учебни материали по темата защита правата на човека, както и за подбора, резюмирането и превода на решения на ЕСПЧ, актуализиране на наличната база данни по защита правата на човека и основните свободи, актуализиране и допълване на Практическото помагало „Съдебна защита на основните права в България”, превод и печат на Речника по Хуманитарно право, публикуван от Съвета на Европа.
Проектът ще се стреми към максимална публичност и лесен достъп до ресурсите от всички заинтересовани страни и ще насърчава сътрудничеството и обмена на идеи за защита на правата на човека в Бългaрия.

Норвежки Финансов Механизъм, Програмна област 31, Проект ‘’Повишаване капацитета на съдебната система и обучение по Европейската конвенция за защита правата на човека  и основните свободи в Националния институт на правосъдието’’

Проучване на нуждите от специализирано обучение на магистратите по права на човека и основни свободи

НФМ – НИП, Пресконференция 15.07.2013

Встъпителен доклад

Междинен доклад 1

Междинен доклад 2

Междинен доклад 3

Междинен доклад 4

Междинен доклад 5

Междинен доклад 6

Междинен доклад 7

Междинен доклад 8

Междинен доклад 9

Годишен доклад 2014

Годишен доклад 2015  

Skip to content