Успешно  приключила  дейност  1.1 „Обучение на обучители” , осъществена в рамките на проект по НФМ

На 23 май 2014 г. приключи  последеното  „Обучение на обучители” в рамките на проект “Повишаване капацитета на съдебната система и обучение по Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи в Националния институт на правосъдието”, договор 93-00-42/ 20.02.2013г., Норвежки финансов механизъм 2009-2014. Проведени бяха  специализирани  семинара на следните теми:

 

1. Обучение на обучители по правата на човека – Чл. 5 и чл. 6 от Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи (наказателни аспекти), 2 – 4 декември 2013 г. в гр. София;

  
2. Обучение на обучители по правата на човека – “Защита правото на живот. Гаранции за защита срещу нечовешко и унизително отнасяне (чл.2 и чл.3 от ЕКПЧ)”, 8 – 10 май 2014 г.  в гр. Пловдив;

3. Обучение на обучители по правата на човека – Гаранции за правото на личен и семеен живот (ал.8 от конвенцията и чл.5 от Протокол 7 от Конвенцията). Гаранции за защита правото на свобода на мисълта, съвестта и религията (чл.9 и мр. 11 от Конвенцията),  14 – 16 май 2014 г. в гр. София;

4. Обучение на обучители по правата на човека – Гаранции за справедлив процес д гражданското производство (чл.6 от Конванцията). Гаранции за защита правото на собственост (чл.1, Протокол 1 от Конвенцията). Правото на свобода на придвижването, 21 – 23 май 2014 г. в гр. София.

    В обученията взеха участие близо 90 магистрати и други професионалисти от различни нива на съдебните институции, с което беше преизпълнен предвидения по проекта индикатор Изключително голям интерес бе проявен към лекциите на  българските магистрати и международни експерти от Съвета на Европа – лектори в обученията. Обучените обучители,  участвали в семинарите ще имат  възможност за включване с преподаване  по темата за правата на човека и принципите на ЕКПЧ в предстоящите обучения на НИП.

 

 

Учебни материали:  

 

 

 

Skip to content