Заключителната присъствена среща към дистанционното обучение на тема „Семейно право и права на човека”, организирано по проект „Повишаване капацитета на съдебната система и обучение по Европейската конвенция за защита правата на човек и основните свободи в Националния институт на правосъдието”, договор № 93-00-42 / 20.02.2013 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г., ще се проведе на 27.06.2014 г. в гр. София, извън сградата на НИП. Предмет на обсъждане по време на срещата ще бъдат въпроси по същество, както и такива, свързани с оценка на проведеното обучение.

 

Участниците в курса, които желаят да вземат участие в заключителната присъствена среща трябва да изтеглят, оформят надлежно и изпратят публикуваната тук заявка до координатора на обучението по ел.поща на адрес: k.kirilova@nij.bg или на факс: 02/9359 101 в срок до 20.06.2014 г.

 

Програмата на заключителната присъствена среща, както и практическа информация във връзка с организацията на същата ще бъдат обявени допълнително.

Началната присъствена среща към дистанционното обучение на тема „Семейно право и права на човека”, организирано по проект „Повишаване капацитета на съдебната система и обучение по Европейската конвенция за защита правата на човек и основните свободи в Националния институт на правосъдието”, договор № 93-00-42 / 20.02.2013 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г., съвместно със Съвета на Европа, ще се проведе на 25.04.2014 г. в гр. София, извън сградата на НИП. Предмет на обсъждане по време на срещата ще бъдат въпроси, свързани със съдържанието и методологията на курса.

 

Участниците в обучението, които желаят да вземат участие в началната присъствена среща трябва да изтеглят, оформят надлежно и изпратят публикуваната тук заявка до координатора на обучението по ел.поща на адрес: k.kirilova@nij.bg или на факс: 02/9359 101 в срок до 17.04.2014 г.

 

 

Програмата на началната присъствена среща, както и практическа информация във връзка с организацията на същата ще бъдат оповестени допълнително.

Обявената начална дата на дистанционното обучение (22.04.2014 г.) остава непроменена.

Пилотно дистанционно обучение с присъствени срещи на тема „СЕМЕЙНО ПРАВО И ПРАВА НА ЧОВЕКА”

В периода 22.04 – 18.06.2014 г. Националният институт на правосъдието ще проведе пилотен дистанционен курс на тема ”Семейно право и права на човека”, разработен по проект „Повишаване капацитета на съдебната система и обучение по Европейската конвенция за защита правата на човек и основните свободи в НИП”, Договор № 93-00-42 / 20.02.2013 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г., съвместно със Съвета на Европа.

Основен акцент в съдържанието на курса е приложението на Европейската конвенция за защита правата на човека и на някои други международно-правни инструменти в сферата на семейното право на национално ниво. Обучението предлага изследване на някои от най-актуалните и дискусионни въпроси от областта на семейното право ведно с преглед на относимата практика на Европейския съд по правата на човека.

По проекта ще бъде финансирано и провеждането на две еднодневни присъствени срещи – по една в началото и в края на он-лайн обучението, в рамките на които ще се обсъждат въпроси, свързани със съдържанието и методологията на курса.

Целева аудитория на обучението са магистрати и съдебни помощници, като максималния брой участници е 30.

Заявки за участие могат да се изпращат по ел.поща до координатора на обучението – г-жа Корнелия Кирилова, на адрес: k.kirilova@nij.bg, тел.: 02/ 9359 161, в срок до 07.04.2014 г.

 “По-подробна информация относно съдържанието, времевия график и методиката на провеждане на обучението можете да откриете в публикуваната тук програма на курса.”

Skip to content