ОБУЧЕНИЯ ЗА 2015 г.

 

1. Обучение на тема „Условия за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода и механизмите на ЗОДОВ като ефективно правно средство за защита в светлината на чл.13 от ЕКПЧ. Материалноправен и процесуален аспект на чл.3 от Конвенцията (забрана за изтезания, нечовешко или унизително отнасяне или наказание)”
Дати: 24-26 юни 2015 г.
Място на провеждане: гр. София, хотел Интер Експо
Лектори: Г-жа Здравка Калайджиева – съдия в Европейския съд по правата на човека (в периода 2008-2015 г.)
Г-н Пламен Дацов – съдия в Апелативен съд София
Г-жа Таня Куцарова – съдия във Върховния административен съд
Аудитория:   35 обучаеми
За контакт: Димитър Митев– 02/9359163, e-mail: d.mitev@nij.bg

2. Обучение на тема „Системното място на ЕКПЧ в българската правна рамка. Задължение за предоставяне на вътрешноправни средства за защита. Прилагане на съдебната практика на ЕСПЧ в ежедневната практика на националните съдилища в наказателното производство.”
Дати: 8-10 юли 2015 г.
Място на провеждане: гр. София, хотел Интер Експо
Лектори: Г-н Берт Ман – международен експерт, Съвет на Европа
Г-жа Здравка Калайджиева – съдия в Европейския съд по правата на човека (в периода 2008-2015 г.)
Г-жа Лада Паунова – съдия във Върховния касационен съд
Аудитория:   35 обучаеми
За контакт: Димитър Митев– 02/9359163, e-mail: d.mitev@nij.bg

 

ОБУЧЕНИЯ ЗА 2014 г.

 

1. Семинар “Гаранции за защита правото на лична свобода и сигурност (чл. 5); Право на справедлив процес в наказателното производство (чл. 6 )”
Дати: 19 – 21 май 2014 г.
Място на провеждане: гр. София, хотел “Рамада”, бул. “Княгиня Мария Луиза” № 131
Лектори: български и международни експерти
Аудитория: 25 магистрати
За контакт: Димитър Митев – тел.: 029359163, е-поща: d.mitev@nij.bg

2. Семинар “Гаранции за защита правото на свобода на мисълта, съвестта и религията, Гаранции за правото на свободно събиране и сдружаване (чл. 9 и чл. 11 от ЕКПЧ)”
Дати: 16 – 18 юни 2014 г.
Място на провеждане: гр. София, хотел “Сити Авеню”, ул. “Осогово” № 49
Лектори:  български и международни експерти
Аудитория: 25 съдии
За контакт:  Валентина Даскалова – тел.: 029359184, е-поща: v.daskalova@nij.bg

3. Семинар “Домашно насилие – международноправна рамка. Актуална практика на ЕСПЧ. Практически проблеми при прилагането на Закона за защита срещу домашното насилие”
Дати: 30 юни – 02 юли 2014 г.
Място на провеждане: гр. София, хотел „Анел”, бул. „Тодор Александров” № 14
Лектори: български и международни експерти
Аудитория: 25 съдии, разглеждащи граждански дела
За контакт:  Кремена Хараланова – тел. 029359185, е-поща: k.haralanova@nij.bg

4. Семинар “Гаранции за защита на личната свобода и сигурност (чл. 5); Право на справедлив процес в наказателното производство (чл. 6 ); Връзка с чл. 13 ЕКПЧ”
Дати: 19 – 21 ноември 2014
Място на провеждане: гр. София, хотел “Анел”, ул. “Тодор Александров” № 14
Аудитория: 25 съдии, прокурори, следователи, съдебни помощници, експерти и др.
Срок за заявяване: 03 ноември
За контакт: Ралица Русева – тел.: 029359128, е-поща: ruseva@nij.bg

Skip to content