КБ11-24-2/07.06.2014

Информация за проекта

През м. юни 2012 г. Националният институт на правосъдието започна изпълнението на проекта „Комплексна и устойчива програма за обучение на магистратите, в контекста на пълноправното членство в Европейския съюз”, осъществяван  с  финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Договор № КБ-11-24-2/07.06.2012 г.

Проектът има за цел утвърждаване ролята на българските магистрати в правната система на Европейския съюз и повишаване на квалификацията, уменията и компетентностите за прилагане на съюзното право в наказателните, гражданските и административните производства. 

Основните дейности на проекта  са насочени към: 

  • Засилване  на преподавателския капацитет на НИП в областите на правоприлагане, обект на мониторинг от Европейската комисия – организирана престъпност, корупция, финансови престъпления  
  • Повишаване на практическата подготовка на българските магистрати при разследване и реализиране на наказателната отговорност по дела за организирана престъпност, корупция, финансови престъпления 
  • Разработване на практически насочени програми за обучение по специализирани теми от правото на ЕС 
  • Интегриране на международния опит и експертиза на водещи европейски съдебни школи при изготвянето и провеждането на предвидените по проекта обучения 

Засиленият интерес на българските магистрати към обучителните дейности по проекта обосноваха удължаването му с 4 месеца и допълнителното включване на нови обучения с участието на водещи международни експерти на Академията по европейско право (Трир). 

Постигнати резултати по проекта надхвърлиха първоначално планираните показатели по проекта: 

  • Проведени 21 обучения (планирани 15)
  • Подготвени 37 обучители (планирани 30) 
  • Обучени 734 магистрати от цялата страна (планирани 500)
  • Изготвени 2000 броя учебни помагала 
  • Инсталирана преводаческа и озвучителна техника за обучителните цели на НИП 
  • 36 водещи международни експерти от 12 държави – членки на ЕС се включиха в обученията по проекта.

Особено интересни за българските магистрати бяха обученията, свързани с функционирането на специализираните звена за противодействие на корупцията, както и обсъждането на методиките за разследване на престъпленията, свързани с финансовите интереси на ЕС, и борбата с измамите с ДДС в ЕС. Споделеният опит с Академията по европейско право (Трир) бе интегриран и в методологията на обучителните програми: кратки модули с лекции, представящи правната уредба в ЕС и практиката на Съда на ЕС, и  уъркшопове, включващи работа по групи на участващите в обучението магистрати и обсъждане на практически казуси. 

В края на м. февруари и началото на м. март 2014 г. се проведоха последните две обучения на проекта, насочени към съдиите от ВКС, ВАС и прокурорите при ВКП и ВАП. На тези обучения, ще бъдат обсъдени актуални въпроси, свързани с използването на електронни доказателства в наказателния процес, както и с европейското антидискриминационно право. 

На 26 октомври 2013 г. беше подписан Анекс № 2/16.10.2013 г. към договора, предвиждащ удължаването на срока за изпълнение на проекта с 4 месеца.

Проектът „Комплексна и устойчива програма за обучение на магистратите, в контекста на пълноправното членство в Европейския съюз”, осъществяван  с  финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, приключи успешно на 07.04.2014 г.

 

 

Skip to content