К11-24-1/02.04.2012 

Информация за проекта

 
 
 
На 02.04.2012 г. Националният институт на правосъдието започна изпълнението на проект  "Компетентна съдебна система и повишаване на капацитета и ефективността в правораздаването чрез обучение", с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
 
Целта на проекта е укрепване на капацитета на магистратите и съдебните служители с оглед ефективното прилагане на правото на Европейския съюз чрез повишаване на тяхната професионална квалификация чрез участие в обучения по специализирани теми от европейското право в страни членки на ЕС, както и в курсове за повишаване на езиковата им квалификация в страната и в страни членки на ЕС. Проектът е фокусиран върху прилагането на добри европейски практики в сферата на европейското право с акцент върху наказателно-процесуалното право. Обученията ще се проведат по предварително разработен план, базиран на анализ и оценка на конкретните потребности на целевата група.
Осъществяването на проекта ще има трайно въздействие върху ежедневната работа на българските магистрати и съдебни служители в следните аспекти:
  1. Повишена професионална квалификация на магистратите в областта на европейското право.
  2. Повишена професионална квалификация на съдебните служители.
  3. Подобрена чуждоезикова подготовка на магистратите и съдебните служители.
В рамките на проекта се изработи Методика за подбор на магистрати и съдебни служители за обученията. Тази дейност създаде модел на работа във връзка с цялостния обучителен процес на магистрати и съдебни служители по проекта. Методиката се прилага за подбора на участници в два основни типа обучения:
  • Специализирани обучения;
  • Чуждоезикови обучения.
Съгласно Методиката се предвиждат следните квоти за разпределение на участниците в обученията:
  • 70% магистрати и 30% съдебни служители;
  • За магистрати – 50% съдии и 50% прокурори и следователи.
В случаите, при които няма достатъчно кандидати за попълване на местата от дадена квота, те се прехвърлят към другата група.
Съгласно заложените индикаторите за изпълнение на проекта и правилата в Методиката се предвижда да се обучат:
  • в специализирани обучения в чужбина: 200 магистрати и съдебни служители, от които 70 съдии, 70 прокурори и следователи и 60 съдебни служители;
  • в специализирани обучения в България: 250 съдебни служители;
  • в чуждоезиково обучение: 500 магистрати и съдебни служители.
На 26.07.2013 г. Националният институт на правосъдието подписа Анекс № 3 към договор № К11-24-1/02.04.2012 г. за удължаване срока за изпълнение на проект "Компетентна съдебна система и повишаване на капацитета и ефективността в правораздаването чрез обучение", с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. След тази промяна продължителността на проекта е 22 месеца.
 
На 02.02.2014 г. успешно приключи изпълнението на проект "Компетентна съдебна система и повишаване на капацитета и ефективността в правораздаването чрез обучение", с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Skip to content