ДЕЙНОСТ 8

ПРОВЕЖДАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБУЧЕНИЯ НА СЪДИИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ДОСЪДЕБНОТО ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛА ЗА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНОСТ, КОРУПЦИЯ, ИКОНОМИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПО ПРОЕКТ„КОМПЛЕКСНА И УСТОЙЧИВА ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА МАГИСТРАТИТЕ, В КОНТЕКСТА НА ПЪЛНОПРАВНОТО ЧЛЕНСТВО В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ”

В изпълнение на дейност 8 по проекта на НИП Комплексна и устойчива програма за обучение на магистратите, в контекста на пълноправното членство в Европейския съюз”, осъществяван с подкрепата на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, през м. май – ноември 2013 г. предстои провеждането на 6  специализирани обучения, разработени въз основа на идентифицираните в началния етап на проекта теми. Целта на шестте програми е да се покрият всички аспекти на организираната престъпност и на тежки икономически и финансови престъпления. Лектори на тези обучения ще бъдат водещи експерти в областта на европейското право на Академията по Европейско право (Трир), с която Националния институт на правосъдието има подписано споразумение за сътрудничество по проекта. Освен чуждестранни експерти във всяко от обученията ще участват като модератори по двама български магистрати, които ще представят националната правна рамка и съдебната практика по конкретната тема.

Провеждането на шестте семинара ще бъде на регионален принцип, като по-долу представяне график на предстоящите обучения:

1.   „Активен подкуп в публичния сектор. Търговия с влияние. Корупция в съдебната система. Корупция във футбола” – 29 – 31.05.2013 г., гр. София; Практическа информация; Списък участници; Програма

2.    „Защита на Финансовите интереси на ЕС. Престъпни състави. Функции на ОЛАФ” – 10 – 12.06.2013 г., гр. Пловдив; Практическа информация; Списък участници; Програма

3.    „Митнически престъпления. Управление на външните граници на ЕС. Функции на FRONTEX” – 26 – 28.06.2013 г., гр. София;   Практическа информация; Списък на участниците; Програма на обучението4.  „Отнемане и замразяване на имущество, свързано с престъпна дейност. Признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции” – 02 – 04.10.2013 г., гр. Бургас; Програма; Практическа информация; Списък на участниците

5.    „Задружна престъпна дейност – материално правни и процесуални въпроси. Борба с организираната престъпност в ЕС – тенденции и правни инструменти” – 23 – 25.10.2013 г., СПА Хотел “БЕЛЧИН ГАРДЪН”, курортно селище Белчин Баня; Програма; Практическа информация; Списък с участници

6.    „Пране на пари. Актуално развитие на европейското законодателство срещу прането на пари – ревизирани препоръки на FATF, предстоящи промени в 3-та AML Directive” – 04 – 06.11.2013 г., гр. София –  Заявка за участиеПрограмаСписък на участницитеПрактическа информация

 

7. „Митнически престъпления. Управление на външните граници на ЕС. Функции на FRONTEX” – 20 – 22 ноември 2013 г., София, НИП, зала 201; Заявка за участиеПрограмаСписък на участницитеПрактическа информация

 

8. Активен подкуп в публичния сектор. Търговия с влияние. Корупция в съдебната система – 27 – 29 ноември 2013 г., София, НИП, зала 201; Заявка за участиеПрограмаСписък на участниците – Практическа информация

 

9. „Защита на Финансовите интереси на ЕС. Престъпни състави. Функции на ОЛАФ” – 09 – 11 декември 2013 г., София, НИП, зала 201; Заявка за участиеПрограма – Списък на участниците – Практическа информация

Всяко обучение е предназначено за 35 души – съдии, прокурори и следователи.
Допълнително, ще публикуваме практическа информация за всяко конкретно обучение.

 

Съгласно чл. 7 (1) от Вътрешните правила за организацията и реда на учебната дейност, подбора и възнаграждението на преподавателите в Националния институт на правосъдието, заявяването за участие в обученията на съдии и съдебни служители се извършва чрез подаване на заявка по образец по поща, факс или електронна поща, в срокове и при условия за участие, посочени в календара за всяко конкретно обучение. Заявката следва да бъде съгласувана с административния ръководител на съответния орган на съдебната власт или определен от него заместник на административния ръководител, а съгласно чл. 7 (2) участниците прокурори, следователи и съдебни служители от Прокуратурата на Република България, подават комбинирана заявка за участие и нощувки, след одобряването им за участие от страна на Върховна касационна прокуратура или Върховна административна прокуратура.

НОВИ СЕМИНАРИ ПО НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО С ЧУЖДЕСТРАННИ ЕКСПЕРТИ ДО КРАЯ НА ГОДИНАТА

В отговор на засиления интерес на българските магистрати към обученията, организирани съвместно с Академията по европейско право (Трир) по теми, свързани с организираната престъпност, борбата с корупцията и защитата на финансовите интереси на Европейския съюз, Националният институт на правосъдието предвижда провеждането на следните обучения до края на 2013 г.:

1.    „Митнически престъпления. Управление на външните граници на ЕС. Функции на FRONTEX” – 20-22 ноември 2013г.,  София, зала 201 НИП – Заявка за участие

2.     „Активен подкуп в публичния сектор. Търговия с влияние. Корупция в съдебната система” – 27-29 ноември 2013г., София, зала 201 НИП – Заявка за участие

3.    „Защита на Финансовите интереси на ЕС. Престъпни състави. Функции на ОЛАФ” -09-11.12.2013 г., София, зала 201 НИП – Заявка за участие

Обученията са организирани по проекта на НИП «Комплексна и устойчива програма за обучение на магистратите, в контекста на пълноправното членство в Европейския съюз”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд. Лектори в обученията са водещи експерти на Академията по европейско право (Трир) и български магистрати –  обучители в областта на наказателното право.
Обученията са предназначени за 40 магистрати – съдии, прокурори и следователи.

Съгласно чл. 7 (1) от Вътрешните правила за организацията и реда на учебната дейност, подбора и възнаграждението на преподавателите в Националния институт на правосъдието, заявяването за участие в обученията на съдии и съдебни служители се извършва чрез подаване на заявка по образец по поща, факс или електронна поща, в срокове и при условия за участие, посочени в календара за всяко конкретно обучение. Заявката следва да бъде съгласувана с административния ръководител на съответния орган на съдебната власт или определен от него заместник на административния ръководител, а съгласно чл. 7 (2) участниците прокурори, следователи и съдебни служители от Прокуратурата на Република България, подават комбинирана заявка за участие и нощувки, след одобряването им за участие от страна на Върховна касационна прокуратура или Върховна административна прокуратура.

Лице за контакт : Люба Райнова – програмен координатор „Текущо обучение” и координатор – обучения по проекта – тел. 02/93-59 126, e-mail: l.rainova@nij.bg

Skip to content