ДЕЙНОСТ 9

 
ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ НА МАГИСТРАТИТЕ ПО ПРИОРИТЕТНИ ОБЛАСТИ ОТ ПРАВОТО НА ЕС ПРИ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ГРАЖДАНСКИ, АДМИНИСТЛАТИВНИ И НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА ПО ПРОЕКТ„КОМПЛЕКСНА И УСТОЙЧИВА ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА МАГИСТРАТИТЕ, В КОНТЕКСТА НА ПЪЛНОПРАВНОТО ЧЛЕНСТВО В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ”

   

В изпълнение на дейност 9 по проекта на НИП Комплексна и устойчива програма за обучение на магистратите, в контекста на пълноправното членство в Европейския съюз”, осъществяван с подкрепата на ОПАК, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд, през м. юни – октомври 2013 г. предстои провеждането на 5 обучения, засягащи прилагането на правото на ЕС по наказателни, граждански и административни дела. Лектори на тези обучения ще бъдат водещи експерти в областта на европейското право на Академията по Европейско право (Трир), с която Националния институт на правосъдието има подписано споразумение за сътрудничество по проекта. Освен чуждестранни експерти във всяко от обученията ще участват като модератори по двама български магистрати, които ще представят националната правна рамка и съдебната практика по конкретната тема.

    Провеждането на петте семинара ще бъде на регионален принцип, като по-долу е представн график на предстоящите обучения:
   
1.    „Развод и издръжка с международен елемент. Компетентен съд, приложимо право” – 17 – 19.06.2013 г., гр. София;   Практическа информация – Програма – Списък участници

 

2.    „Международна правна помощ и международно сътрудничество по наказателни дела. Евроджъст. Европол” – 02 – 04.07.2013 г., гр. Велико Търново – Практическа информацияПрограмаСписък участници

 

3.    „Европейско данъчно право. Актуално развитие на европейското ДДС законодателство. Практика на Съда на ЕС. Борба с измамите с ДДС в ЕС” – 23 – 25.09.2013 г., гр. София;Практическа информацияКласиране; Програма

 

4.    „Ролята на националния съдия при приложението на правото на ЕС. Преюдициално запитване” – 08 – 10.10.2013 г., гр. Варна –ПрограмаПрактическа информацияСписък на участниците

 

5.    „Европейско дружествено право. Европейско обединение по икономически интереси. Европейско дружество. Европейско кооперативно дружество.  Тенденции в развитието на  Европейското дружествено право” – 28 – 30.10.2013 г., гр. София; Практическа информация; Списък на участниците; Програма

 

6.     „Роля на националния съдия в ЕС” – част II, с участието на г-н Александър Арабаджиев – съдия в Съда на ЕС и г-н Александър Корнезов – реферандер в Съда на ЕС, 29-30.10.2013 г., гр. София; Програма; Практическа информация; Участници

 

Всяко обучение е предназначено за 35 души – съдии, прокурори и следователи.

 

Допълнително, ще публикуваме практическа информация и график на заявяването за участие за всяко конкретно обучение.

Съгласно чл. 7 (1) от Вътрешните правила за организацията и реда на учебната дейност, подбора и възнаграждението на преподавателите в Националния институт на правосъдието, заявяването за участие в обученията на съдии и съдебни служители се извършва чрез подаване на заявка по образец по поща, факс или електронна поща, в срокове и при условия за участие, посочени в календара за всяко конкретно обучение. Заявката следва да бъде съгласувана с административния ръководител на съответния орган на съдебната власт или определен от него заместник на административния ръководител, а съгласно чл. 7 (2) участниците прокурори, следователи и съдебни служители от Прокуратурата на Република България, подават комбинирана заявка за участие и нощувки, след одобряването им за участие от страна на Върховна касационна прокуратура или Върховна административна прокуратура.

 

СЕМИНАРИ ПО ПРАВО НА ЕС С ЧУЖДЕСТРАННИ ЕКСПЕРТИ 

В отговор на засиления интерес на българските магистрати към обученията, организирани съвместно с Академията по европейско право (Трир) по приоритетни области от правото на ЕС, Националният институт на правосъдието предвижда провеждането на следните допълнителни обучения през 2014 г.:

1.    „Европейско данъчно право. Актуално развитие на европейското ДДС законодателствол Практика на Съда на ЕС. Борба с измамите с ДДС в ЕС”- 3-5 февруари 2014г.,  София, зала 201 НИП – Списък участнициПрограмаПрактическа информация.
2.    „Международна правна помощ и международн сътрудничество по наказателни дела„. – 17-19 февруари 2014г., София, зала 201 НИП – Списък участници; ПрограмаПрактическа информация

Обученията са организирани по проекта на НИП «Комплексна и устойчива програма за обучение на магистратите, в контекста на пълноправното членство в Европейския съюз”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд. Лектори в обученията са водещи експерти на Академията по европейско право (Трир) и български магистрати –  обучители в областта на наказателното право. 
Обученията са предназначени за 40 магистрати – съдии, прокурори и следователи.

Съгласно чл. 7 (1) от Вътрешните правила за организацията и реда на учебната дейност, подбора и възнаграждението на преподавателите в Националния институт на правосъдието, заявяването за участие в обученията на съдии и съдебни служители се извършва чрез подаване на заявка по образец по поща, факс или електронна поща, в срокове и при условия за участие, посочени в календара за всяко конкретно обучение. Заявката следва да бъде съгласувана с административния ръководител на съответния орган на съдебната власт или определен от него заместник на административния ръководител, а съгласно чл. 7 (2) участниците прокурори, следователи и съдебни служители от Прокуратурата на Република България, подават комбинирана заявка за участие и нощувки, след одобряването им за участие от страна на Върховна касационна прокуратура или Върховна административна прокуратура.

Лице за контакт : Кремена Хараланова – – тел 02/  93-59 185 , k.haralanova@nij.bg 

Skip to content