В рамките на проекта на НИП Повишаване на текущата квалификация в областта на гражданското и търговското право”, осъществяван с подкрепата на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, предстои провеждането на поредица от семинари по гражданско и търговско право с участието на международни експерти на водещи партньорски обучителни школи и институции в областта на съдебното обучение, като:

•    Европейската мрежа за съдебно обучение
•    Висшият съдебен съвет на Италия
•    Министерството на правосъдието на Бавария
•    Европейският институт за публична администрация – Люксембург

Всяко от планираните обучения ще фокусира върху конкретна област на гражданското правораздаване, като освен дискусия по практически проблеми в рамките на обучителния процес ще бъде представен чуждестранният опит и съдебна практика по конкретния вид дела.
Обучителните модули на семинарите са разработени от работните групи по проекта, в които участваха магистрати и експерти на Националния институт на правосъдието.

Първите обучения, които ще се проведат в рамките на проекта са:

1.    Изпълнение на договорите. Отговорност при неизпълнение. Спорове във връзка с неизпълнение на договор за изработка/строителство

Дата и място: 25 – 27 март 2015 г. , гр. София
Лектори:     Съдия Кристиано Вале, Касационен съд на Италия;
Олга Пироне, експерт в Министерството на правосъдието на Италия;
Бистра Николова, съдия в ОС Варна, командирована в Апелативен съд София
Партньор:    Висш съдебен съвет на Италия 
Аудитория:   35 съдии, които разглеждат граждански или търговски дела и съдебни помощници

 

Основни въпроси, които ще бъдат разгледани в рамките на обучението:

•    договори с повече изпълнители/подизпълнители;
•    специфични хипотези на предаване и приемане на изпълнението (форма, лица, срок);
•    възражения на възложителя за неправилно изпълнение;
•    договор за изработка и договор за строителство (сходства, специфики, правна уредба);
•    етапи на строителството;
•    договор за покупко-продажба на бъдещ имот;
•    отговорност на строителя и гаранция за отделни части от построената сграда;
•    правила на Международната организация на инженерите консултанти (FIDIC);
•    отговорност на чуждестранно дружество за неизпълнение на договори на клон или местен подизпълнител;

Лице за контакт: Нина Димова-Класанова – тел. 02 93 59 143, n.dimova@nij.bg
Срок за подаване на заявки: 17.03.2015 г.
Заявка за участие

2.    Търговски сделки – общи положения. Търговска продажба. Оперативен лизинг. Финансов лизинг. Договор за цесия. Производство по търговски спорове

Дата и място: 30 март 2015 г. – 1 април 2015 г. , гр. София
Лектори:     Д-р Томас Шрауб, Окръжен съдия Регенсбург;
Изабел Капл, Окръжен съдия Мюнхен;
Емилия Василева, съдия във Върховния касационен съд

Модератор: Анета Братанова, съдия в Апелативен съд Варна
Партньор: Баварско министерство на правосъдието
Аудитория:   35 съдии, които разглеждат търговски дела и съдебни помощници

 

Основни въпроси, които ще бъдат разгледани в рамките на обучението:

•    Определение за търговска сделка – общи и специални хипотези
•    Срок за изпълнение на паричните задължения. Директива 2011/7 ЕС относно борбата със забавянето на плащането по търговски сделки
•    Особени правила на търговската продажба
•    Продажба на изплащане със запазване на собствеността и договор за оперативен лизинг. Финансов лизинг
•    Договор за цесия – приложимо право в случай на трансгранични  гражданско-правни и търговско-правни спорове
•    Актуална съдебна практика във връзка с производството по търговски спорове

Лице за контакт: Ралица Русева – тел. 02 93 59 128, ruseva@nij.bg
Срок за подаване на заявки: 23.03.2015 г.
Заявка за участие

3.    Съдебни експертизи по вещни дела

Дата и място: 1 – 3 април 2015 г., гр. София
Лектори:  Джанлука Фурлани, съдия, командирован в Министерството на правосъдието на Италия;
Бонка Дечева, съдия във Върховния касационен съд
Партньор:    Висшият съдебен съвет на Италия     
Аудитория:   35 съдии, които разглеждат граждански и търговски дела, съдебни помощници, съдии по вписванията

 

Описание на учебното съдържание на програмата на обучението:

Назначаването на различни видове експертизи по вещни дела обуславя  необходимостта от допълнителна подготовка на магистратите по отношение на проблеми от компетентността на други професионални области. В предстоящия курс ще бъдат засегнати експертизите за определяне на данъчната и пазарната оценка на недвижимите имоти; експертизите със задача определяне на границите на даден имот; графологическа експертиза на почерк и подпис върху документ за собственост.
В рамките на обучението ще бъдат разгледани и проблемите с установяването на идентичност на недвижимите имоти, процесуалният статут на вещите лица и правото на собственост от гледна точка на счетоводното му отчитане.

 

Лице за контакт: Димитър Митев – тел. 02 93 59 163,     d.mitev@nij.bg
Срок за подаване на заявки: 23.03.2015 г.
Заявка за участие

  

 

4. Особени залози и други търговски обезпечения

Дата и място: 6 – 8 април 2015 г. , гр. Пловдив
Лектори:     Розана Джианацари, съдия в Окръжен съд Лече, Италия; адв. Валя Гигова
Модератор:    Вера Иванова, съдия в Апелативен съд Пловдив
Партньор:    Висш съдебен съвет на Италия     
Аудитория:   35 съдии, които разглеждат търговски дела, съдебни помощници, съдии по вписванията, държавни съдебни изпълнители
 

Описание на учебното съдържание на програмата на обучението:

 

Обучението има за цел да разгледа особените залози и други търговски обезпечения в сравнителноправна перспектива от гледна точка на българското и италианското законодателство и съдебна практика.
В рамките на учебния курс ще бъде направен анализ на актуалните съдебни решения по прилагането на Закона за особените залози, като бъдат разгледани въпросите, свързани с регистърното производство, поредност на правата върху заложеното имущество (конкуренция между реален и консесуален залог), както и изпълнението върху заложено имущество с оглед упражняване на правото на заложния кредитор.  Ще бъдат изяснени и практически проблеми, свързани със залози върху вещи от масата на несъстоятелността. Съдържанието на съдържание на обучителния модул включва:

•    Особености при вписването на особен залог
•    Специфика на особения залог на търговско предприятие
•    Особености на договорите за финансово обезпечение
•    Правна специфика на нетирането
•    Зашита на финансовите обезпечения в производството по несъстоятелност
 

Лице за контакт: Марта Иванова – тел. 02 93 59 007,  marta.ivanova@nij.bg
Срок за подаване на заявки: 27.03.2015 г.
Заявка за участие

 

5. Актуални въпроси на наследственото право. Европейско удостоверение за наследници

Дата и място: 20 – 22 април 2015 г., гр. Велико Търново, Меридиан хотел Болярски
Лектори:     Д-р Томас Щрауб, съдия в Окръжен съд Регенсбург;  Д-р Вернер Вол, съдия в Окръжен съд Нуренбург;
Камелия Маринова, съдия във Върховния касационен съд
Партньор:    Министерство на правосъдието на Бавария
Аудитория:   35 участници – съдии и държавни съдебни изпълнители
   
Описание на учебното съдържание на програмата на обучението:

 

Актуалните въпроси на наследственото право традиционно предизвикват интереса на съдиите в няколко направления.
На първо място, налице е противоречива съдебна практика относно множество класически въпроси на наследственото право – недостойнството при наследяване; наследяване при едновременна смърт на две и повече лица; наследственоправно положение на общината; завет на гола собственост; завет на авторски права; приемане и отказ от наследство на ненавършило пълнолетие лице.
На следващо място, в практиката се срещат проблеми във връзка със специфичните функции на нотариусите и кметовете по Закона за наследството (напр. издаване на удостоверения за наследници). Нерядко пред съдилищата са поставяни и проблеми от процесуално естество, свързани с доказването на наследствената връзка.
Интерес предизвикват и въпроси на вписването на завещания и тяхното обявяване, както и с воденето на специални регистри във връзка с отказа от наследство. Налице е противоречива практика по делата, образувани по молби за приемане на наследството по опис.
Свободното движение на хора в рамките на Европейския съюз също поставя множество трансгранични въпроси, свързани с наследяването. В тази връзка, ще бъде обсъден Регламент (ЕС) № 650/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 година относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на решения и приемането и изпълнението на автентични актове в областта на наследяването и относно създаването на европейско удостоверение за наследство.

Лице за контакт: Марта Иванова – тел. 02 93 59 007, marta.ivanova@nij.bg
Срок за подаване на заявки: 09.04.2015 г.
Заявка за участие
 

6. Съдебни експертизи по трудови дела

Дата и място: 27 – 29 април 2015 г. , гр. Сливен, хотел "Национал Палас"
Лектори: Лаура Томаси, съдия в Окръжен съд Комо, Италия; Франческо Пероне, съдия в Окръжен съд Падова, Италия; Даниела Стоянова, съдия във Върховния касационен съд
Модератор: Рената Мишонова-Хальова – съдия в Окръжен съд Враца
Партньор:    Висш съдебен съвет на Италия     
Аудитория:   35 съдии, които разглеждат трудови дела
 

Описание на учебното съдържание на програмата на обучението:
 

Спецификите на трудовоправните спорове обуславят честото назначаване на експертизи и ползването на вещи лица за изясняване на фактите по делото и справедливото разрешаване на спора от съда. Затова в предстоящото обучение ще бъдат застъпени няколко от най-разпространените видове експертизи:
– съдебно-икономически и съдебно-счетоводни, касаещи определянето на дължимите възнаграждания и обезщетения по договорното правоотношение, изплащането на извънреден труд, командировъчни;
–  съдебномедицинските експертизи за определяне на степента на полученето увреждане при трудова злополука;
–  експертиза на почерк и подпис.

Skip to content