23.02.2017

 

Във връзка с последните изменения и допълнения на Търговския закон, обнародвани в брой 105 на Държавен вестник от 30.12.2016 г., с които се въвежда изцяло ново производство по стабилизация на търговеца, Националният институт на правосъдието организира специализирани обучения по целеви групи по апелативните райони в страната. Програмата на тези обучения е разработена съвместно с Търговска колегия на Върховния касационен съд по проект BG05SFOP001-3.002-0001 „Качествено професионално обучение за повишаване ефективността на правосъдието”, финансиран по Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Всички обучения проведени по тази програма ще се организират в рамките на дейност 1, присъствени обучения по проекта.  
 
На 24.02.2017 г. в залата на Апелативен съд Бургас ще се проведе първото обучение по измененията и допълненията на Търговския закон за всички съдии в Търговските отделения на апелативните и окръжните съдилища на апелативни райони Варна, Бургас и Велико Търново. 
 
На 3 – 4.04.2017 г. в зала 201 на Националния институт на правосъдието ще се проведе второто обучение от кампанията, посветена на промените в Търговския закон, предназначено за съдиите в Търговските отделения на апелативните и окръжните съдилища в апелативните райони София и Пловдив. В обучението е осигурена възможност за участие на административните ръководители от апелативен район Велико Търново, които поради ангажираността си в срещата на административните ръководители на окръжните съдилища на 23 – 24.02.2017 г. няма да имат възможност да участват в пилотното обучение в гр. Бургас. 
 
Потребностите от обучение на държавните съдебни изпълнители и съдебните помощници във връзка с измененията в Търговския закон също ще бъдат отчетени чрез разработването на специфични обучения за целевата група. 
 
Паралелно с обученията по измененията на Търговския закон, по проекта се изготвя нова учебна програма във връзка с промените на Закона за особените залози, насочени към изясняване на спорни въпроси във връзка с конкуренцията между повече кредитори и между различни производства. Обученията ще бъдат предназначени преимуществено за съдиите на районно и окръжно ниво. 
 
Проучват възможностите за удовлетворяване на потребностите от обучение на съдиите от Върховния касационен съд, Върховния административен съд и прокурорите от Върховна касационна прокуратура и Върховна административна прокуратура по специфични теми, заявени от съответните целеви групи. Планирани са обучения за съдиите от Върховния касационен съд с участието на съдия Александър Арабаджиев, Съд на ЕС, и съдия Александър Корнезов, съдия в Общия съд. 
 
График на обученията по проекта
 
Дата на провеждане: 24.02.2017 г.
Място на провеждане: Конферентна зала на Апелативен съд Бургас
Аудитория: съдии от Търговските отделения на апелативните и окръжните съдилища на апелативни райони Варна, Бургас и Велико Търново
За контакт: Марта Иванова, тел. 029359007, marta.ivanova@nij.bg
 
Дати на провеждане: 27.02-01.03.2017
Място на провеждане: гр. София 
Аудитория: 35 участника – съдии и съдебни помощници
За контакт: Ралица Русева, тел. 02 9359 128, ruseva@nij.bg 
Краен срок за заявяване: 01.02.2017 г.
Заявка за участие – ПрограмаКласиране – Практическа информация – Командировъчна заповед – Списък на участниците 
 
 
3. "Прилагане на правото на Европейския съюз от съдиите във върховните съдебни инстанции"
Дата на провеждане: 10.03.2017
Място на провеждане: София, Съдебна палата, зала 15
Аудитория: съдии от Върховния касационен съд
 
4. "Взаимодействие между правната система на ЕС и националната правна система. Националният съдия като съдия на ЕС"
Дати на провеждане: 10-12.03.2017 г.
Място на провеждане: Хисаря, хотел "Галери", ул. "Гурко" 15
Аудитория:
съдии от Гражданската колегия на Върховния касационен съд
 
Дати на провеждане: 14-16.03.2017 г.
Място на провеждане: София, хотел "Централ София"
Аудитория: 35 съдии, определени за контакт с медиите
За контакт: Марта Иванова, тел. 029359007, marta.ivanova@nij.bg
Програма – Практическа информация – Списък на участниците 
 

6. "Обучение за административни ръководители"
Дати на провеждане: 27-29.03.2017 г.
Място на провеждане: София, хотел "Централ София"
Аудитория: 35 административни ръководители в органите на съдебната власт
За контакт: Марта Иванова, тел. 029359007, marta.ivanova@nij.bg
Програма – Практическа информация – Списък на участниците

 

7. "Актуални промени в Търговския закон"
Дати на провеждане: 3-4.04.2017 г.
Място на провеждане: София, НИП, зала 201
Аудитория: съдии от Търговските отделения на апелативните и окръжните съдилища на апелативни райони София и Пловдив

Програма – Практическа информация – Списък на участниците

 

8. "Пътнотранспортни произшествия"
Дати на провеждане: 03-05.04.2017
Място на провеждане: гр. София 
Аудитория: 35 участника – съдии, прокурори, следователи, служители на МВР
За контакт: Ралица Русева, тел. 02 9359 128, ruseva@nij.bg 
Краен срок за заявяване: 01.02.2017 г.
Заявка за участие – ПрограмаКласиране – Практическа информация – Командировъчна заповед – Списък на участниците

  

Заявка за участие – Програма – Класиране – Практическа информация – Командировъчна заповед – Списък на участниците

 

10. "Актуални промени в Търговския закон"

Дати на провеждане: 17.05.2017 г.
Място на провеждане: София, НИП, зала 201
Аудитория: съдии от АС, ОС, районни съдии, командировани в ОС, инспектори от ИВСС, инспектори от Испектората на министъра на правосъдието по Закона за съдебната власт

Програма – Практическа информация – Списък на участниците

 

11. "Актуални промени в Закона за особените залози"

Дати на провеждане: 09.05.2017 г.
Място на провеждане: София, НИП, зала 42
Аудитория: 60 съдии от районните и окръжните съдилища на апелативни райони София и Пловдив

Програма – Практическа информация – Списък на участниците

 

12. "Процесуални нарушения в досъдебното производство. Практически въпроси, свързани с ефективното разследване по наказателни дела в контекста на спазването на стандартите на Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи"

Дати на провеждане: 10-12.05.2017 г.
Място на провеждане: София, НИП, зала 201
Аудитория: 50 участника –  прокурори, прокурорски помощници, следователи и служители на МВР в рамките на района на Апелативна прокуратура София,  Апелативната специализирана прокуратура и Специализираната прокуратура. Дати на провеждане: 04-05.05.2017 г.
Място на провеждане: София, НИП, зала 201
Аудитория: председатели или заместник-председатели на окръжни съдилища, прокурори от окръжни прокураратури и Специализирана прокуратура, служители на МВР, ДАНС, ДАТО и НБКСРС 
 
Дати на провеждане: 22-23.06.2017 г.
Място на провеждане: София, НИП, зала 201
Аудитория: съдии, които разглеждат граждански и търговски дела на районно, окръжно и апелативно ниво и съдебни помощници
 
Дати на провеждане: 28-30.06.2017 г.
Място на провеждане: София, НИП, зала 201
Аудитория: съдии на районно, окръжно и апелативно ниво 
 
Дати на провеждане: 03-05.07.2017 г.
Място на провеждане: София, НИП, зала 201
Аудитория: държавни съдебни изпълнители 
 
Дати на провеждане: 23.06.2017 г.
Място на провеждане: София, НИП, зала 201
Аудитория: магистрати и съдебни служители


Дати на провеждане: 26-28.06.2017 г.
Място на провеждане: София, НИП, зала 42
Аудитория: прокурори-говорители и експерти "Връзки с обществеността" от апелативните райони на Пловдив и София
За контакт: Марта Иванова, тел. 029359007, marta.ivanova@nij.bg

 

 

28.12.2016

 

Нови обучения през 2017 г.

В обученията се допускат само участници, които не са участвали в предходните 2 години в идентично обучение, организирано от Националния институт на правосъдието.
 
 
1. "Актуални въпроси на застрахователното право при действието на Кодекса за застраховането в сила от 1.1.2016"
Дата на провеждане: 27.02-01.03.2017
Място на провеждане: гр. София 
Аудитория: 35 участника – съдии и съдебни помощници
За контакт: Ралица Русева, тел. 02 9359 128, ruseva@nij.bg 
Краен срок за заявяване: 01.02.2017 г.
Заявка за участие – ПрограмаКласиране – Практическа информация – Командировъчна заповед – Списък на участниците
 
2. "Комуникационна стратегия на съдебната власт"
Дата на провеждане: 14-16.03.2017
Място на провеждане: гр. Варна 
Аудитория: 35 участника – съдии, определени за контакти с медиите
За контакт: Димитър Митев – тел. 02 9359 163;  d.mitev@nij.bg
Краен срок за заявяване: 01.02.2017 г.
Заявка за участие – Програма – Класиране – Практическа информация – Командировъчна заповед – Списък на участниците

3. "Обучение за административни ръководители"
Дата на провеждане: 27-29.03.2017
Място на провеждане: гр. София 
Аудитория: 35 участника – административни ръководители в органите на съдебната власт
За контакт: Марта Иванова – тел. 02 9359 007; marta.ivanova@nij.bg
Краен срок за заявяване: 01.02.2017 г.
Заявка за участие – Програма – Класиране – Практическа информация – Командировъчна заповед – Списък на участниците

4. "Пътнотранспортни произшествия"
Дата на провеждане: 03-05.04.2017
Място на провеждане: гр. София 
Аудитория: 35 участника – съдии, прокурори, следователи, служители на МВР 
За контакт: Ралица Русева, тел. 02 9359 128, ruseva@nij.bg 
Краен срок за заявяване: 01.02.2017 г.
Заявка за участие – Програма – Класиране – Практическа информация – Командировъчна заповед – Списък на участниците
 
 

10.11.2016 

 

Уважаеми колеги, 

Предоставяме на Вашето внимание 5 допълнителни обучения за магистрати от съдилищата и ПРБ, които ще се проведат до края на 2016 година в рамките на проекта на НИП № BG05SFOP001-3.002-0001 „Качествено професионално обучение за повишаване ефективността на правосъдието”, осъществяван по Оперативна програма "Добро управление".
 
В случай че обученията представляват интерес за Вас, можете да изпратите електронна заявка за участие в сроковете, определени за всяко конкретно обучение.
 
Според изискванията на ОПДУ в обученията се допускат само участници, които не са посещавали обучение с идентично съдържание, финансирано с публични средства. 
 
  
1. "Задължение за предоставяне на вътрешноправни средства за защита съгласно Конвенцията. Преглед   на съдебната практика по ЗОДОВ. Тълкувателно постановление № 2/2014 г. от 15.05.2015 г. на ОСГК на ВКС и първа и втора колегия на ВАС"
Дата на провеждане: 30.11 – 02.12.2016 г.
Лектори: г-жа Таня Куцарова – съдия във Върховния административен съд и г-жа Илияна Папазова – съдия във Върховния касационен съд
Място на провеждане: гр. София, хотел "Феста София, ет. 7, зала "Класик"
Аудитория: 35 участника – административни съдии и съдии, разглеждащи граждански дела, прокурори, съдебни и прокурорски помощници 
За контакт: Кремена Хараланова, тел. 02 9359 185, k.haralanova@nij.bg
Краен срок за заявяване: 22.11.2016 г.
Skip to content