23.02.2017

 

Във връзка с последните изменения и допълнения на Търговския закон, обнародвани в брой 105 на Държавен вестник от 30.12.2016 г., с които се въвежда изцяло ново производство по стабилизация на търговеца, Националният институт на правосъдието организира специализирани обучения по целеви групи по апелативните райони в страната. Програмата на тези обучения е разработена съвместно с Търговска колегия на Върховния касационен съд по проект BG05SFOP001-3.002-0001 „Качествено професионално обучение за повишаване ефективността на правосъдието”, финансиран по Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Всички обучения проведени по тази програма ще се организират в рамките на дейност 1, присъствени обучения по проекта.  
 
На 24.02.2017 г. в залата на Апелативен съд Бургас ще се проведе първото обучение по измененията и допълненията на Търговския закон за всички съдии в Търговските отделения на апелативните и окръжните съдилища на апелативни райони Варна, Бургас и Велико Търново. 
 
На 3 – 4.04.2017 г. в зала 201 на Националния институт на правосъдието ще се проведе второто обучение от кампанията, посветена на промените в Търговския закон, предназначено за съдиите в Търговските отделения на апелативните и окръжните съдилища в апелативните райони София и Пловдив. В обучението е осигурена възможност за участие на административните ръководители от апелативен район Велико Търново, които поради ангажираността си в срещата на административните ръководители на окръжните съдилища на 23 – 24.02.2017 г. няма да имат възможност да участват в пилотното обучение в гр. Бургас. 
 
Потребностите от обучение на държавните съдебни изпълнители и съдебните помощници във връзка с измененията в Търговския закон също ще бъдат отчетени чрез разработването на специфични обучения за целевата група. 
 
Паралелно с обученията по измененията на Търговския закон, по проекта се изготвя нова учебна програма във връзка с промените на Закона за особените залози, насочени към изясняване на спорни въпроси във връзка с конкуренцията между повече кредитори и между различни производства. Обученията ще бъдат предназначени преимуществено за съдиите на районно и окръжно ниво. 
 
Проучват възможностите за удовлетворяване на потребностите от обучение на съдиите от Върховния касационен съд, Върховния административен съд и прокурорите от Върховна касационна прокуратура и Върховна административна прокуратура по специфични теми, заявени от съответните целеви групи. Планирани са обучения за съдиите от Върховния касационен съд с участието на съдия Александър Арабаджиев, Съд на ЕС, и съдия Александър Корнезов, съдия в Общия съд. 
 
Списък на обученията по проекта
Актуална информация за всяко обучение можете да намерите в „График на обученията
 
1. "Актуални промени в Търговския закон", 24.02.2017 г., предназначено за съдии от Търговските отделения на апелативните и окръжните съдилища на апелативни райони Варна, Бургас и Велико Търново. 
 
2. "Актуални въпроси на застрахователното право при действието на Кодекса за застраховането в сила от 1.1.2016 г.", 27.02 – 01.03.2017 г., предназначено за съдии и съдебни помощници;
 
3. Специализирано въвеждащо обучение на новопостъпили съдебни служители от Софийски районен съд, 27.02. – 01.03. 2017 г. за аудитория от 33 съдебни деловодители от гражданско отделение;
 
4. Специализирано въвеждащо обучение на новопостъпили съдебни служители от Софийски районен съд, 8-10.03.2017 г. предназначено за 20 съдебни секретари и 7 съдебни деловодители от наказателно отделение;
 
5. "Прилагане на правото на Европейския съюз от съдиите във върховните съдебни инстанции",
предназначено за съдиите от Върховния касационен съд, 10.03.2017 г.;
 
6. "Взаимодействие между правната система на ЕС и националната правна система. Националният съдия като съдия на ЕС", предназначено за съдиите от Гражданската колегия на Върховния касационен съд, 10-12.03.2017 г.;
 
7. "Комуникационни умения и изпълнение на Комуникационната стратегия на съдебната власт 2014-2020", 14-16.03.2017 г., предназначено за 35 съдии, определени за контакт с медиите;
 
8. „Връчване на призовки и съдебни книжа”, 21.03.2017 г.,
аудитория: 43 призовкари от Софийски районен съд;
 
9. „Връчване на призовки и съдебни книжа”, 22. 03. 2017 г.,
аудитория: 44 призовкари от Софийски районен съд;
 
10. "Обучение за административни ръководители", 27-29.03.2017 г.,
предназначено за 35 административни ръководители в органите на съдебната власт;
 
11. „Административно обслужване на гражданите в съда. Организационно поведение на съдебната администрация”, 28-29.03.2017 г., за 35 служители от Софийски районен съд;
 
12. „Административно обслужване на гражданите в съда. Организационно поведение на съдебната администрация”, 30-31.03.2017 г., за 35 служители от Софийски районен съд;
 
13. "Актуални промени в Търговския закон", 3-4.04.2017 г., предназначено за съдии от Търговските отделения на апелативните и окръжните съдилища на апелативни райони София и Пловдив;
 
14. „Административно обслужване на гражданите в съда. Организационно поведение на съдебната администрация”, 3-4.04.2017 г., за 35 служители от Софийски районен съд;
 
15. "Пътнотранспортни произшествия", 3-5.04.2017 г., предназначено за 35 участника – съдии, прокурори, съдебни и прокурорски помощници, служители от МВР;
 
16. "Прилагането на принципа "nе bis in idem" при конкуренция между наказателната отговорност и административнонаказателната отговорност спрямо едно лице за едно и също деяние. Преглед на  практиката на Съда на ЕС и на Европейския съд по правата на човека", 19.04.2017 г., предназначено за съдии, разглеждащи наказателни дела
 
17. „Административно обслужване на гражданите в съда. Организационно поведение на съдебната администрация”, 24-25.04.2017 г., за 35 служители от Софийски районен съд.
 

18. "Актуални промени в Търговския закон", 17.05.2017 г., за съдии от АС, ОС, районни съдии, командировани в ОС, инспектори от ИВСС, инспектори от Испектората на министъра на правосъдието по Закона за съдебната власт

 

19. "Актуални промени в Закона за особените залози", 09.05.2017 г., за съдии от районните и окръжните съдилища на апелативни райони София и Пловдив

 

20. "Процесуални нарушения в досъдебното производство. Практически въпроси, свързани с ефективното разследване по наказателни дела в контекста на спазването на стандартите на Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи", 10-12.05.2017 г., за прокурори, прокурорски помощници, следователи и служители на МВР в рамките на района на Апелативна прокуратура София,  Апелативната специализирана прокуратура и Специализираната прокуратура.  

 

21. “Специални разузнавателни средства – разрешаване, използване, контрол”, 04-05.05.2017 г., за председатели или заместник-председатели на окръжни съдилища, прокурори от окръжни прокураратури и Специализирана прокуратура, служители на МВР, ДАНС, ДАТО и НБКСРС

 

28.12.2016

 

Уважаеми колеги, 

Предоставяме на Вашето внимание обученията за магистрати, съдебни служители и съдебни заседатели, които ще се проведат през 2017 годината в рамките на проекта на НИП № BG05SFOP001-3.002-0001 „Качествено професионално обучение за повишаване ефективността на правосъдието”, осъществяван по Оперативна програма "Добро управление".
 

Описание на обученията можете да намерите в съответните раздели "Обучения за магистрати и лицата по чл. 249, ал. 1, т. 2 от ЗСВ" и  "Обучения за съдебни служители и съдебни заседатели".

 
В случай че обученията представляват интерес за Вас, можете да изпратите електронна заявка за участие в сроковете, определени за всяко конкретно обучение.
 
От началото на 2017 г. в обученията се допускат само участници, които не са участвали в предходните 2 години в идентично обучение, организирано от Националния институт на правосъдието.

  

10.11.2016

 

Уважаеми колеги, 

Предоставяме на Вашето внимание 9 обучения за магистрати и съдебни служители, които ще се проведат до края на годината в рамките на проекта на НИП № BG05SFOP001-3.002-0001 „Качествено професионално обучение за повишаване ефективността на правосъдието”, осъществяван по Оперативна програма "Добро управление".
 
Темите на тези обучения бяха определени като приоритетни в хода на проведените срещи по апелативни райони на ръководството на НИП със съдилищата и прокуратурите в страната в периода 24 – 28 октомври 2016 г.
 
Описание на обученията можете да намерите в съответните раздели "Обучения за магистрати и лицата по чл. 249, ал. 1, т. 2 от ЗСВ" и  "Обучения за съдебни служители".
 
В случай че обученията представляват интерес за Вас, можете да изпратите заявка за участие в сроковете, определени за всяко конкретно обучение.
 
Според изискванията на ОПДУ в обученията се допускат само участници, които не са посещавали обучение с идентично съдържание, финансирано с публични средства.

Skip to content