Бюрото ТАЙЕКС на Европейската комисия за техническо подпомагане на страните-кандидатки за членство в ЕС организира съвместно с Националния институт на правосъдието семинари за българските магистрати, в които лектори са изтъкнати европейски експерти. Акцентът е върху съществени теми, като сътрудничеството между националните съдилища и Съда на ЕО, сътрудничеството по граждански и търговски дела, прилагането на достиженията на правото на ЕС в областта на убежището и бежанците и антикорупцията.

За повече информация относно проектите по програма ФАР за  институционално развитие на НИП, както и за участието на НИП в програмата AGIS, изберете някоя от следните връзки:  

 ФАРтуинингпроектBG2002/IB/JH/01/B
 ФАР туининг проект BG 2004/IB/JH/05

Skip to content