Програмата ФАР на Европейския съюз включва дейности по обучението на българските магистрати в рамките на множество проекти, както хоризонтални (предназначени за всички страни-кандидатки за членство), така и двустранни – конкретно за България. Информацията, предоставена по-долу, не изчерпва всички проекти.

ФАР туининг проект BG 2004/IB/JH/05 “Обучение на магистрати и съдебни служители”
Партньори по този проект са Генералният съвет на съдебната власт на Кралство Испания – Испанска съдебна школа и Националният институт на правосъдието. Продължителността на проекта е 21 месеца, бюджетът възлиза на 1 320 000 евро. Проектът стартира на 16 април 2006 г. Дейностите на този проект са насочени в следните области:
Работна област 1.   Начално обучение за младши магистрати
Компонент 1. Планиране на нуждите от човешки ресурси в съдебната система. Система за подбор и назначаване: Анализ на програмата за начално обучение на младши магистрати и първия проведен шестмесечен курс. Препоръки за подобряване на модела на обучението и курса за младшите магистрати. Препоръки, касаещи нормативната и вътрешната уредба.
Компонент 2.  Предложения за изменения на ЗСВ и вътрешната уредба на НИП: въвеждане на задължително обучение между подбора и назначаването на кандидатите, въвеждане на механизъм за оценка след курсовете на НИП и практическия стаж в съда, изясняване на правното положение на постоянните преподаватели, преподавателите и обучаемите и въвеждане на института на наставниците.
Компонент 3. Подпомагане на началното обучение: оценяване и усъвършенстване н а настоящата учебна програма за курса на начално обучение в НИП. Споделяне на опита на Испания и други държави-членки на ЕС в организацията и педагогическите аспекти на обучението на обучители, обучаеми и наставници.
Работна област 2.   Обучение по право на Европейския съюз
Компонент 1. Развитие на основния курс и организиране на специализирани курсове по право на ЕС: преглед и оценка на текущите програми на НИП по право на ЕС (основни и специализирани) и изготвяне на предложение за обновена програма.
Компонент 2. Европейска конференция относно “Европейско обучение на магистрати. Обучение на магистрати и взаимно доверие”: изработване на програмата и съгласуване с институции на ЕС и Европейската мрежа за съдебно обучение, провеждане на конференцията, публикуване на докладите от конференцията. 
Работна област 3.   Текущо обучение на магистрати и административен персонал
Съществуващата програма за текущо обучение на магистрати и съдебни служители следва да бъде допълнена със съвременни, основани на информационните технологии форми за дистанционно обучение на магистрати и административен персонал.
Работна област 4.   Изследователска и издателска дейност
Предвижда се Националният институт на правосъдието да извършва изследователска и издателска дейност за нуждите на съдебната система. Такава дейност още не е развивана и няма натрупат опит. Институтът се нуждае от съдействие за създаването на изследователско и издателско звено като част от Учебно-изследователския център на Националния институт на правосъдието, което да разполага с необходимите методология, ноу-хау и оборудване.
 
ФАР туининг проект BG 2002/IB/JH/01/B
Туининг проектът се осъществи съвместно от Национален институт на правосъдието и Националната школа на магистратурата на Франция (ENM). Проектът е част от националната ФАР програма 2002 “Изпълнение на стратегията за реформа в съдебната система в България” BG 0203.01. Той бе с продължителност 18 месеца – от април 2004 г. до септември 2005 г. Бюджетът на проекта възлиза на 880 хиляди евро, като 80 хил. Евро се осигуряват от националния бюджет, а останалите се предоставят от Европейската комисия.
Проектът е насочен, от една страна, към обучението, а от друга към анализа на материалните ресурси, необходими за подготовката на магистратите и съдебните служители. Основен акцент се поставя на работата с постоянните и временните преподаватели на Института, които работят по изготвянето на учебните програми, разработват за нуждите на НИП методики и учебни материали. Това ще позволи да се изгради необходимият потенциал за организирането на програмите за начално и текущо обучение и да се повиши капацитета на Института за осъществяване на залегналото в ЗСВ обучение. Специално внимание се обръща на обучението по Право на Европейския съюз, както за преподаватели, така и за магистратурата като цяло.
На 16 септември 2005 г. се състоя церемонията по закриването на туининг проекта. Осъществяването на този проект допринесе съществено за изграждането и развитието на Института непосредствено след неговото създаване, както и за реализирането на заложения в ЗСВ нов модел на подбор, назначение и обучение на магистратите, основано на най-добрите европейски практики. Със съдействието на френските партньори бе подготвен и започна първия курс на задължително начално обучение на младшите магистрати, назначени след конкурс.
Като резултат от проекта НИП разполага с изграден капацитет самостоятелно да провежда, развива и усъвършенства началното обучение на новоназначените магистрати и текущото обучение на действащите магистрати в областта на Европейското право, както и да изготвя, съхранява и разпространява учебни материали на базата на актуалните информационни технологии. Изготвен е и проект на план за действие за изграждането и развитието на НИП за следващите няколко години.
В рамките на проекта бяха осъществени общо 23 мероприятия, в които взеха участие общо 477 магистрати и съдебни служители.
  
Обучението на магистратите по европейско право бе доразвито по хоризонталния проект за обучение на съдии по европейско право на Европейския институт за публична администрация (2001-2002). Подготвени бяха наръчник за обучение и група от български магистрати, която да осъществява обучение посредством обсъждане и решаване на конкретни казуси от практиката на Съда на Европейските общности в Люксембург. От 2003 г. обученията “Съдебна практика на Съда на Европейските общности” са включени в учебната програма на НИП за текущото обучение на магистрати. 
 
Хоризонталният проект “Укрепване върховенство на закона” (2001 – 2003), съвместно с Холандския център за международно правно сътрудничество и Министерството на правосъдието включи обучение на български магистрати по Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи.  
 
Проектът EuropeAid/113343/D/SV/BG “Техническа помощ за подготовката на стратегия за назначаване и професионална квалификация на магистрати и съдебни служители” бе изпълнен от Британския съвет в консорциум с Т.М.С. Асър Институт и Колежа на Европа (Белгия) в периода 2004-2005 година. Основната цел на проекта бе да подпомогне съдебната реформа чрез: извършване на сравнителен анализ на юридическото образование в страните-членки на ЕС и оценка на системата за правно образование в България; оценка на системата за подбор и назначаване на магистрати и съдебни служители; подготовка на Национална стратегия за обучение на магистрати и Национална стратегия за обучение на съдебни служители, и провеждане на обучение за магистрати и съдебни служители по право на Европейския съюз, защита правата на човека, сътрудничество между националните съдилища и Съда на ЕО, право на околната среда на ЕС, международно частно право и др.
 
  
Туининг проект BG02/IB/JH/03 “Подобряване на административното правосъдие с оглед борбата срещу корупцията” бе насочен към осигуряване пряко съдействие на българската изпълнителна и съдебна власт при изготвянето на Административно-процесуален кодекс. Пратньори бяха Министерството на правосъдието и Върховния административен съд и административните власти на Федерална Република Германия, представлявани от Федералното Министерство на правосъдието.
 
 
 Туининг проекти BG03/IB/JH/01-А и 01-В по ФАР проект “Реформа на гражданското и наказателното производство” (2004-2006) с партньори: Центъра за правна компетентност в Източна Европа и Централна Азия, Австрия (CLC)  и Генералния съвет на съдебната власт на Кралство Испания имаха за цел да съдействат за реформата на гражданския и наказателен процес, с подкрепата на Австрия (граждански процес) и Испания (наказателен процес).
 
Туининг проект BG/2004/IB/JH//01 “Усъвършенстване на гражданския и наказателния процес” се осъществява съвместно от Министерството на правосъдието на България и Центъра за правна компетентност в Източна Европа и Централна Азия, Австрия. Този  проект е продължение на работата по проекта ФАР от 2003, свързан с реформата на гражданския и наказателен процес. Основната цел е развитието на европейски стандарти в правораздаването, които да допринесат в процеса на присъединяване на Република България към Европейския съюз чрез осигуряване на бързи и ефективни съдебни процедури, чрез въвеждането на реформа в гражданския и наказателен процес, подобряване на съдебното изпълнение и подкрепа на достъпа до правосъдие чрез развиване института на безплатната правна помощ.
 
 Бюрото ТАЙЕКС на Европейската комисия за техническо подпомагане на страните-кандидатки за членство в ЕС организира съвместно с Националния институт на правосъдието семинари за българските магистрати, в които лектори са изтъкнати европейски експерти. Акцентът е върху съществени теми, като сътрудничеството между националните съдилища и Съда на ЕО, сътрудничеството по граждански и търговски дела, прилагането на достиженията на правото на ЕС в областта на убежището и бежанците и антикорупцията.

Skip to content