Проектът EuropeAid/113343/D/SV/BG “Техническа помощ за подготовката на стратегия за назначаване и професионална квалификация на магистрати и съдебни служители” бе изпълнен от Британския съвет в консорциум с Т.М.С. Асър Институт и Колежа на Европа (Белгия) в периода 2004-2005 година. Основната цел на проекта бе да подпомогне съдебната реформа чрез: извършване на сравнителен анализ на юридическото образование в страните-членки на ЕС и оценка на системата за правно образование в България; оценка на системата за подбор и назначаване на магистрати и съдебни служители; подготовка на Национална стратегия за обучение на магистрати и Национална стратегия за обучение на съдебни служители, и провеждане на обучение за магистрати и съдебни служители по право на Европейския съюз, защита правата на човека, сътрудничество между националните съдилища и Съда на ЕО, право на околната среда на ЕС, международно частно право и др. 

Skip to content