През периода 2000-2004г. е проведено Модулно начално обучение на всички новоназначени съдии в страната. То се състоеше от 8 отделни последователни семинара, всеки с продължителност от 5 учебни дни. Това обучение бе основата, върху която се създаде програмата на задължителното шестмесечно начално обучение по смисъла на чл. 35ж, ал. 1 и ал. 2 от ЗСВ.
 
ААМР финансира проекта "Усъвършенстване на правораздаването в сферата на защита на правата на човека в България" (2005-2006 г.) Партньори в него са Фондация "Български адвокати за правата на човека" (БАПЧ) и Националния институт на правосъдието. Освен  издаването на специално приложение с практиката на вътрешните съдилища в сферата на защитата на правата на човека и основните свободи, дейностите включват изработване на програма за начално обучение на магистрати по правата на човека и провеждане на курс за обучение на обучители от НИП, както и създаване на компютърна база данни по права на човека, която е достъпна и на компактдиск и в интернет на страниците на НИП и БАПЧ.
 

 

Skip to content