Реформата в областта на върховенството на закона е основент приоритет на ААМР и на нея се гледа като изключително важна за икономическото и социалното развитие на България. НИП e важен резултат от работата на ААМР за непрекъснатото развитие на българските магистрати и представлява отговор на основните предизвикателства към съдебната система: как да предоставя услугите си по по-честен, прозрачен и предвидим начин.

 
От есента на 2000г. Центърът за обучение на магистрати, с помощта на Проекта за развитие на съдебната система на ААМР, разработва и прилага цялостна учебна програма за съдии с различен опит, която се състои от различни нива. Процесът на разработване на учебната програма включва цялостен анализ на нуждите на съдиите от обучение по законодателни теми и по съдийство, който да определи най-подходящите теми за програмата. Съвместно с IDLI (Международен институт за юридическо развитие) и Центъра за изследване на демокрацията, Проектът разработи сложен и цялостен подход за изследване на българската съдебна система, чрез въпросници, фокус групи и събеседвания. 
 
Националният институт на правосъдието продължи сътрудничеството и с проекта “Инициатива за укрепване на съдебната система”, който е продължение на  Проекта за развитие на съдебната система. Новата сграда на  института също бе ремонтирана изцяло със средства на Американската агенция за международно развитие. По време на официалното откриване на сградатата на Института на 1 ноември 2005 г. директорът на мисията ААМР за България Дебра Макфарланд заяви, че “правителството на САЩ вече е вложило над 3.5 млн. долара за повишаването на квалификацията на магистратите”.  “Уважението към върховенството на закона е един от крайъгълните камъни на всяка демокрация и смятам, че тази нова сграда ще бъде основата за подобряване на съдебната система в България”, каза и американският посланик Джеймс Пардю
 
Справка за мероприятията в НИП и ЦОМ, финансирани и проведени със съдействието на ААМР
І. Начално обучение
 През периода 2000-2004г. е проведено Модулно начално обучение на всички новоназначени съдии в страната. То се състоеше от 8 отделни последователни семинара, всеки с продължителност от 5 учебни дни. Това обучение бе основата, върху която се създаде програмата на задължителното шестмесечно начално обучение по смисъла на чл. 35ж, ал. 1 и ал. 2 от ЗСВ.
 
ААМР финансира проекта "Усъвършенстване на правораздаването в сферата на защита на правата на човека в България" (2005-2006 г.) Партньори в него са Фондация "Български адвокати за правата на човека" (БАПЧ) и Националния институт на правосъдието. Освен  издаването на специално приложение с практиката на вътрешните съдилища в сферата на защитата на правата на човека и основните свободи, дейностите включват изработване на програма за начално обучение на магистрати по правата на човека и провеждане на курс за обучение на обучители от НИП, както и създаване на компютърна база данни по права на човека, която е достъпна и на компактдиск и в интернет на страниците на НИП и БАПЧ.
 
ІІ. Обучение по Европейско право
 Семинарът “Основи на европейското право” бе въведен през март 2001г. ААМР оказа съдействие за организирането на дидактически курс за преподавателски умения на преподавателите по европейско право през същата година. От 2002 г. до края на 2004г. Американската агенция за международно развитие (материално и методологично) в обученията по европейско право – както по базовите, така и по всички специализирани теми. През 2003 г. и 2004 г. бяха проведени и курсове по юридически английски език с акцент върху европейското право. 
 
ІІІ. Текущо обучение
През 2001-2004г. ААМР финансира практически 80% от семинарите  в текущо обучение. Общо мероприятията за периода са над 60, а обучения са преминали над 1100 магистрати.
 
През март 2005 г. стартира изпълнението на поредица от обучения, посветени на новата уредба на обществените поръчки, с партньор Проекта на Американската агенция за международно развитие "Инициатива отворено управление". Бяха организирани 3 обучения, на тема "Ролята на гражданското правораздаване в новата система на обществените поръчки в Република България".
 
От края на март 2005г. до началото на 2006г., съвместно с Проекта за реформа в търговското право на Американската агенция за международно развитие се провежда поредица от 4 пилотни обучения, посветени на търговското право. Те бяха повторени по-късно. Теми на обучението бяха:  “Проблеми на особените залози” , “Търговски дружества на капитала – ООД и АД”, “Извънсъдебно решаване на търговски спорове – арбитраж и медиация” и “ Корпоративно управление и ценни книжа”. 
 
ІV. Обучение на служителите на НИП
 Консултант от IDLI проведе поредица от обучения по мениджмънт за персонала на ЦОМ. Наред с това, през юли 2001г. целият екип на Центъра бе на двуседмично учебно пътуване в САЩ по програмата “World Learning” в съдилищата на щатите Аризона, Невада и в Националното съдебно училище на САЩ в гр. Рино, Невада. Служителите на НИП проведоха работни срещи през 2004 г. (Рибарица), 2005 г. (Хисаря) и 2006 г. (Банско). През 2005 г. бе проведено специализирано обучение на програмните координатори и сътрудници на института.
 
V. Обучение на обучители (ToT)
 Това обучение акцентира върху методите за обучение на възрастни. То се организира в рамките на 2 модула и към средата на 2006 г. обхваща общо около 90 магистрати – преподаватели към НИП, които са го посетили за периода 2002 – 2006 г.
 
VІ. Финансови параметри
  • За периода 1999-2003 преките инвестиции на ААМР за обучение на магистрати в България са над 630 000 щатски долара;
  • За периода 2004 – 2005г. – 365 000 щ.д., в които се включва и ремонтът на сградата на Националния институт на правосъдието; 
  • За периода 2005-2007 г. се предвиждат още 350 000 щ.д.  за обучението на съдии и съдебни служители.
 

Skip to content