Седем анализа, изготвени от изследователски общности от съдебни обучители на НИП, са достъпни в електронен формат (PDF и epub) в Портала за електронно обучение на НИП.

Проф. д-р Koen Lenaerts, председател на Съда на ЕС, е отправил специално послание в предговора на три от изданията, посветени на упражняване на правомощието на българските съдилища да отправят преюдициални запитвания до Съда на ЕС по наказателни, административни  и по гражданскоправни и търговскоправни въпроси. 

В контекста на процедурата за преюдициално запитване като ключов елемент на правораздавателната система на Европейския съюз, проф. Lenaerts, подчертава ролята на българските съдилища, които към настоящия момент са отправили 316 запитвания, като се нареждат на трето място сред най-активните национални юрисдикции.

„В тези три сборника – обобщава председателят на Съда на ЕС – читателят ще се запознае подробно с начина, по който се осъществява на практика диалогът между българските юрисдикции и Съда.“

Освен като материали за самоподготовка, анализите ще се интегрират и в обученията, които НИП организира.

Анализите са изготвени в рамките на проект „НИП – модерна институция за съдебно обучение“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Упражняване на правомощието на българските съдилища да отправят преюдициални запитвания до Съда на ЕС по гражданскоправни и търговскоправни въпроси

Анализът „Упражняване на правомощието на българските съдилища да отправят преюдициални запитвания до Съда на ЕС по гражданскоправни и търговскоправни въпроси“ е разработен от съдиите от Върховния касационен съд Илияна Папазова, Тотка Калчева и Вероника Николова, съдия Стилияна Григорова от Софийски градски съд, съдия Андрей Георгиев от Софийски районен съд и Александър Корнезов, съдия в Съда на Европейския съюз.

Виж анализа

Упражняване на правомощието на българските съдилища да отправят преюдициални запитвания до Съда на ЕС по административноправни въпроси

Изследователската общност, изготвила анализа „Упражняване на правомощието на българските съдилища да отправят преюдициални запитвания до Съда на ЕС по административноправни въпроси“, включва съдиите от Върховния административен съд Росица Драганова, Аглика Адамова, Румяна Папазова и Мирослава Георгиева, преподавателят в СУ „Св. Климент Охридски“ доц. д-р Станислав Костов и Александър Дорич, реферандер в Съда на Европейския съюз.

Виж анализа

Упражняване на правомощието на българските съдилища да отправят преюдициални запитвания до Съда на ЕС по наказателноправни въпроси

Автори на анализа „Упражняване на правомощието на българските съдилища да отправят преюдициални запитвания до Съда на ЕС по наказателноправни въпроси“ са председателят на Върховния касационен съд Галина Захарова, съдиите от Върховния касационен съд Галина Тонева и Милена Панева, съдия Иво Хинов от Софийски градски съд и Елена Вичева, съдебен помощник във ВКС.

Виж анализа

Анализ на практиката на апелативните съдилища в производствата по възобновяване на наказателните дела от тяхна компетентност по силата на ЗИДНПК (ДВ. Бр. 42/2015)

Председателят на Върховния касационен съд Галина Захарова,  съдиите от Върховния касационен съд Ружена Керанова и Валя Рушанова, бившият съдия от ВКС Капка Костова и съдебните помощници във ВКС Атанас Настев и Добрин Спасов са членовете на изследователската общност, изготвила „Анализ на практиката на апелативните съдилища в производствата по възобновяване на наказателните дела от тяхна компетентност по силата на ЗИДНПК (ДВ. Бр. 42/2015)“.

Виж анализа

Използване на специални разузнавателни средства по искане на прокуратурата за периода 2015-2020 г.

Анализът „Използване на специални разузнавателни средства по искане на прокуратурата за периода 2015-2020 г.“ е разработен от Лада Паунова, заместник на Председателя на Върховния касационен съд и ръководител на Наказателната колегия, съдия Милена Панева от Върховния касационен съд, прокурорите от Върховна касационна прокуратура Николай Найденов и Даниела Ангелова, прокурор Любка Кръстева от Софийска апелативна прокуратура и Огнян Стоичков, член на Националното бюро за контрол на СРС.

Виж анализа

Видове актове на Висшия съдебен съвет по раздел II и раздел II А по гл. 9 от Закона за съдебната власт. Процедура по издаване на административни актове, съдебен контрол по законосъобразност

Съдиите от Върховния административен съд Донка Чакърова, Сибила Симеонова, Хайгухи Бодикян и Юлия Тодорова и съдебните помощници от ВАС София Тодорова, Вера Лишева и Милена Илиева са авторите на анализа „Видове актове на Висшия съдебен съвет по раздел II и раздел II А по гл. 9 от Закона за съдебната власт. Процедура по издаване на административни актове, съдебен контрол по законосъобразност“.

Виж анализа

Охранителни производства и производства по спорна съдебна администрация по СК – анализ на съдебната практика

Изследователската общност, разработила анализа „Охранителни производства и производства по спорна съдебна администрация по СК – анализ на съдебната практика“, включва съдия Светлана Калинова от Върховния касационен съд, заместник-председателя на Окръжен съд Пловдив Николинка Цветкова, съдиите от Окръжен съд Варна Росица Станчева и Ивелина Владова, съдия Евгения Симеонова от Окръжен съд Враца, и Михаил Малчев, Цветомира Велчева и Валери Събев – съдии в районните съдилища в Дупница, Ловеч и Несебър.

Виж анализа
Skip to content