лого eu
logo_NIJ
logo_du

На 27 март 2020 г. е подписан Договор № BG05SFOP001-3.006-0002-С01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект „НИП – модерна институция за съдебно обучение“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, на стойност 1 803 216,75 лева и срок на изпълнение до 31.12.2021 г. С Допълнително споразумение № 1 към договора срокът за изпълнение на проекта е удължен до 30.06.2023 г.

Проектът е насочен към осигуряване на качествено професионално обучение в съдебната система и организационното развитие и укрепване на Националния институт на правосъдието. Инвестирането в развитие на човешките ресурси в НИП и продължаващо обучение на служителите на Института в съответствие с идентифицираните потребности е ключов елемент от утвърждаването на Института като модерна институция за съдебно обучение. Сформираните изследователски общности от временни преподаватели по проекта и разработените анализи ще допринесат за изграждането на самостоятелен потенциал за изследване и анализ на правораздаването в рамките на съдебната система, който ще се утвърди като устойчива практика на НИП за развиване на професионални знания и умения.

Осигурени са възможности за подобряване на чуждоезиковата подготовка на магистратите и съдебните служители по английски и френски език, както за обмяна на опит и добри европейски практики с европейски и международни институции, организации и школи, които допринасят за правилното прилагане на правото на ЕС, основано на взаимно доверие и сътрудничество и за изграждането общоевропейска правна култура.

Проектът предвижда поставените цели да бъдат изпълнени чрез:

  • Подобряване на капацитета на НИП за предоставяне на качествено съдебно обучение
  • Развиване на изследователски общности с участието на временни преподаватели на НИП, които ще разработят анализи в областта на правосъдието, необходими за провеждането на обучителната дейност на Института.
  • Провеждане на чуждоезикови обучения, като инструмент за укрепване на съдебното сътрудничество в рамките на Европейския съюз
  • Обмяна на опит за развитие на професионални умения и компетентности чрез планиране, подготовка, провеждането и/или осигуряване на участието на съдии, прокурори, следователи, съдебни служители, включително служители на НИП, в посещения на място и обучения в сродни съдебни школи, Съда на ЕС, Евроджъст, ОЛАФ, Европол и други европейски или международни институции или организации.

Информация за напредъка по проекта през 2022 г. ще публикуваме допълнително.

Skip to content