В изпълнение на проект „НИП – модерна институция за съдебно обучение”, договор № BG05SFOP001-3.006-0002-C01”, осъществяван с подкрепата на Оперативна програма “Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Националният институт на правосъдието осигурява възможности за участие на български съдии, прокурори, следователи, съдебни служители в обучения в Европа.

През месец юни 2023 г. ще се проведе обучение „Разследване и наказателно преследване: предизвикателствата пред международното наказателно правосъдие” – код ENM 15

Обучението се организира от Национална школа на магистратурата на Франция и ще се проведе в присъствена форма от 26 до 30 юни 2023 г. в Париж. 

Работни езици: френски и английски.

Условия за участие и описание на курса можете да намерите в Обявлението.

Skip to content