В изпълнение на проект „НИП – модерна институция за съдебно обучение”, договор № BG05SFOP001-3.006-0002-C01”, осъществяван с подкрепата на Оперативна програма “Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Националният институт на правосъдието осигурява възможности за участие на български съдии, прокурори, следователи, съдебни служители в обучения в Европа.

През месец април и май 2023 г. ще се проведат следните 5 обучения:

1. „Етика и върховенство на правото” – код ENM 12

Обучението се организира от Национална школа на магистратурата на Франция и ще се проведе в присъствена форма от 3 до 7 април 2023 г. Работeн език: френски.

Условия за участие и описание на курса можете да намерите в Обявлението; Списък на класираните участници.

2. „Разследване на престъпления” – код ENM 13

Обучението се организира от Национална школа на магистратурата на Франция и ще се проведе в присъствена форма от 11 до 18 април 2023 г. Работeн език: френски.

Условия за участие и описание на курса можете да намерите в Обявлението; Списък на класираните участници.

3. „Домашно насилие” – код ENM 14

Обучението се организира от Национална школа на магистратурата на Франция и ще се проведе в присъствена форма от 24 до 28 април 2023 г. Работeн език: френски.

Условия за участие и описание на курса можете да намерите в Обявлението; Списък на класираните участници.

4. „Годишна конференция в областта на системите за изкуствен интелект и основните права” – код ЕRA 28

Обучението се организира от Академията по европейско право и ще се проведе в присъствена форма на 27 и 28 април 2023 г. в Трир, Германия. Работeн език: английски.

Условия за участие и описание на курса можете да намерите в Обявлението; Списък на класираните участници.

5. „Общи аспекти на правото на ЕС: Европейско право за неюристи – Въведение” – код EIPA 08

Обучението се организира от Европейския институт за публична администрация и ще се проведе в присъствена форма от 2 до 4 май 2023 г. в Люксембург. Работeн език: английски.

Условия за участие и описание на курса можете да намерите в Обявлението; Списък на класираните участници.

Проект „НИП – модерна институция за съдебно обучение”, по договор № BG05SFOP002-3.006-0002-С01, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

www.eufunds.bg 

Skip to content