В изпълнение на проект „НИП – модерна институция за съдебно обучение”, договор № BG05SFOP001-3.006-0002-C01”, осъществяван с подкрепата на Оперативна програма “Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Националният институт на правосъдието осигурява възможности за участие на български съдии, прокурори, следователи, съдебни служители в обучения в Европа.

През месец февруари и март 2023 г. ще се проведат следните 4 обучения:

1. „Семейно право и права на човека” – код ERA 24

Обучението се организира от Академията по европейско право и ще се проведе в онлайн формат на 7 и 8 февруари 2023 г. Работeн език: английски.

Условия за участие и описание на курса можете да намерите в Обявлението; Списък на класираните участници.

2. “Актуална съдебна практика на ЕСПЧ в областта на насилието над жени” – код ERA 25

Обучението се организира от Академията по европейско право и ще се проведе в онлайн формат на 9 и 10 февруари 2023 г. Работeн език: английски.

Условия за участие и описание на курса можете да намерите в Обявлението; Списък на класираните участници.

3. „Правните предизвикателства на Метавселената” – код ЕRA 26

Обучението се организира от Академията по европейско право и ще се проведе в присъствена форма на 23 и 24 март 2023 г. в Трир, Германия. Работeн език: английски.

Условия за участие и описание на курса можете да намерите в Обявлението; Списък на класираните участници.

4. „Трансгранична употреба на видеоконферентни връзки в наказателния процес” – код ЕRA 27

Обучението се организира от Академията по европейско право и ще се проведе в онлайн формат на 27 и 28 март 2023 г. Работeн език: английски.

Условия за участие и описание на курса можете да намерите в Обявлението; Списък на класираните участници.

Проект „НИП – модерна институция за съдебно обучение”, по договор № BG05SFOP002-3.006-0002-С01, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

www.eufunds.bg 

Skip to content