16.03.2022

Над 60 представители на професионалната общност – административни ръководители на органи на съдебната власт, съдии, прокурори, следователи, съдебни обучители, процесуални представители на Министерството на правосъдието пред Европейския съд по правата на човека и български експерти към Европейския съд по правата на човека, участваха в представянето на анализа на НИП на тема „Използване на специални разузнавателни средства по искане на прокуратурата за периода 2015-2020 г.“

 

Анализът се разработи от изследователска общност от съдебни обучители на НИП по дейност „Развиване на изследователски общности“ в рамките на проект „НИП – модерна институция за съдебно обучение, изпълняван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“. Изследователската общност, която изготви анализа, е определена със заповед на директора на Института и включва:

  • Лада Паунова, съдия във Върховния касационен съд,
  • Милена Панева, съдия във Върховния касационен съд,
  • Николай Найденов, прокурор във Върховната касационна прокуратура, Даниела Ангелова, прокурор в Апелативната специализирана прокуратура, командирована във ВКП,
  • Любка Кръстева, прокурор в Апелативна прокуратура София, командирована във ВКП
  • Огнян Стоичков, член на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства и координатор на изследователската общност.

 

Предмет на аналитичното изследване от изследователската общност са поисканите от прокуратурата специални разузнавателни средства за периода 2015 г. – 2020 г., съответно – разрешаване или отказ за прилагане на СРС, изготвяне на веществени доказателствени средства и използването им в процеса на доказване. Съдия Паунова анализира българското законодателство и относимата съдебна практика в контекста на Европейската конвенция за правата на човека и решенията на Европейския съд по правата на човека. Г-н Огнян Стоичков като координатор на изследователската общност представи структурата и съдържанието на анализа. Решенията, постановени от Европейския съд по правата на човека, предизвикаха оживена дискусия на професионалната общност.

 

По време на събитието директорът на НИП, г-жа Миглена Тачева подчерта, че представеният анализ е основа за разработване на поредица от обучения за развиване на уменията и компетентностите на магистрати, адвокати и служители на МВР за спазване на стандартите на Европейската конвенция по правата на човека.

Skip to content