На 26.05.2022 г. (четвъртък) ще бъде представен анализа „Упражняване на правомощието на българските съдилища да отправят преюдициални запитвания до Съда на ЕС по гражданскоправни и търговскоправни въпроси“, разработен в изпълнение на Дейност 2 „Развиване на изследователски общности“ по проект „НИП – модерна институция за съдебно обучение, изпълняван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“. Публичното представяне ще се проведе присъствено в зала 201 на Националния институт на правосъдието и онлайн чрез видеоконферентна връзка.

В рамките на представянето, съдия Александър Корнезов в Общия съд на Европейския съюз ще извърши общ преглед на изготвения анализ, както и ще бъдат представени преюдициалните запитвания по дела на български съдилища, свързани със спорове между съпрузи и спорове относно родителската компетентност, както и по дела за права на потребителите.

Анализът е разработен от изследователска общност в състав: Илияна Папазова, съдия, Върховен касационен съд, Тотка Калчева, съдия, Върховен касационен съд, Вероника Николова, съдия, Върховен касационен съд, Стилияна Григорова, съдия, Софийски градски съд, Андрей Георгиев, съдия, Софийски районен съд и координатор на общността, съдия Александър Корнезов, Общ съд на Европейския съюз и обхваща отправените в периода от 2007 до 2019 г. 24 преюдициални запитвания от български юрисдикции по граждански и търговски дела.

Заявки за участие в представянето се подават до 23.05.2022 г. чрез системата ИСУПО, достъпна на интернет адрес isupo.nij.bg. Потвърдилите участие в кръглата маса чрез видеоконферентна връзка ще получат линк на посочените електронни пощи. За участие в присъствена форма на кръглата маса е необходимо потвърждение от страна на НИП.

Лице за контакт: Ралица Русева, програмен координатор, тел. 02 9359 128; ел. поща: ruseva@nij.bg.

Командировъчните разходи (пътни, дневни и разходи за хотелско настаняване) на участниците, потвърдили присъствено участие са за сметка на проекта. На потвърдилите участие през ZOOM, допълнително ще бъде изпратен линк за събитието.

Анализът е публикуван на сайта на НИП, раздел „НИП – модерна институция за съдебно обучение – проект ОПДУ“, „Развиване на изследователски общности – разработени анализи“.

Skip to content