В периода 21 април 2020 г. – 1 май 2020 г. Националният институт на правосъдието ще проведе дистанционно обучение на тема “Дисциплинарни правомощия на административните ръководители на съдилищата”, предназначено за аудитория от административни ръководители и заместници на административните ръководители. Преподавател в обучението е съдия Милена Дечева, заместник-председател на Окръжен съд Хасково.
Основна цел на обучението е запознаването на аудиторията с правомощията на ръководителите на съдилищата при установяването на дисциплинарни нарушения, както от магистрати, така и от съдебни служители. Детайлно ще бъдат разгледани както материалноправните, така и процесуалните аспекти на дисциплинарните процедури по Закона за съдебната власт и Кодекса на труда.
Акцент в учебния план ще бъде поставен върху актуалната практика на Върховния административен съд и на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет.
Обучението се осъществява в рамките на проект „Правосъдие през 21 век – развиване на професионална компетентност и интегритет на магистратите и съдебните служители”, по договор № BG05SFOP001-3.006-0001-С01, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Отговорник на обучението: Райа Костова, програмен координатор; e-mail: r.kostova@nij.bg

 

Skip to content