Самообучителният курс на Службата на ООН за борба срещу наркотиците и престъпността се основава на Бангалорските принципи за съдебно поведение и на изискванията за прилагане на чл. 11 от Конвенцията на ООН срещу корупцията. Учебното съдържание на курса на български език е адаптирано от съдиите Илияна Балтова от Апелативен съд–Бургас и Виолета Магдалинчева-Клингова от Софийския градски съд в рамките на дейност 3 „Обучителни дейности за развиване на професионална компетентност и интегритет“ по проект „Правосъдие през 21 век – развиване на професионална компетентност и интегритет на магистрати и съдебни служители”, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд“,

 Електронният самообучителен ресурс е достъпен за регистрирани потребители в Портала за електронно обучение на НИП, в рубриката „Самообучения“ на адрес: https://e-learning.nij.bg/course/index.php?categoryid=105

    Организацията на курса позволява на регистрираните потребители на Портала да работят самостоятелно с учебното съдържание със собствен ритъм. Курсът е разделен на основни секции, които следват съдържанието на наръчника за самостоятелна работа. Всяка секция запознава със съответния принцип от Бангалор, като представя основни теоретични разработки и множество въпроси и упражнения за самостоятелна работа. 

Skip to content