Националният институт на правосъдието разработи Ръководство за управление на делата, свързани с домашно насилие и насилие, основано на пола, за магистрати по проект „Превенция и противодействие на насилието срещу жени и домашното насилие”, осъществяван с подкрепата на програма „Правосъдие” на Норвежкия финансов механизъм (НФМ) 2014-2021 г. 

Ръководството е изготвено от екип от национални и международни експерти със задълбочени познания и опит в областта и интегрира утвърдени европейски стандарти. В него се предоставят насоки за ефективно разглеждане на делата с цел създаване на непротиворечива съдебна практика в контекста на конкретни проблеми, съотнесени към действащото законодателство и модели на работа.

На 13 юни 2023 г. предстои официалното представяне на Ръководството за управление на делата, свързани с домашно и основано на пола насилие, пред представители на професионалната общност и експерти на институциите с компетентност в областта. Предвижда се Ръководството да бъде достъпно в електронен формат и отпечатано в тираж до 1 000 екземпляра.

Вашите бележки и препоръки към текста на Ръководството можете да изпращате по ел. поща на адрес: k.kirilova@nij.bg в срок до 25 май 2023 г., за да бъдат взети предвид при официалното му представяне.

Skip to content