Knowledge grows together with us

В периода 6-7 юни 2024г. Националният институт на правосъдието е домакин на международен семинар на Академията по Европейско право (ERA) посветен на правото на ЕС в областта на равенството между половете. Форумът ще представи преглед на правото на ЕС в областта на равнопоставеността в светлината на практиката на Съда на Европейския съюз и е насочен към целева аудитория от магистрати от България и други страни членки на ЕС.

Програмата на семинара, с работни езици български и английски, включва следните теми:

  • източници на правото и прилагането им от съответните ситуации;
  • пряка и непряка дискриминация;
  • доказателствена тежест по дела за дискриминация;
  • борба с дискриминацията, основана на пола;
  • налагане на ефективни, пропорционални и възпиращи санкции в случаи на дискриминация, основана на пола;
  • ролята на Истанбулската конвенция за справяне с насилието срещу жени;
  • преюдициални запитвания към СЕС.

Срокът за кандидатстване чрез ИСУПО е 29 април 2024 г.

Разходите за пътуване и престой на участниците се поемат от Академията по европейско право.

Лица за контакт:

Калина Цакова, програмен ръководител, телефон: 02 9359 152, ел.поща: k.tzakova@nij.bg 

Емил Георгиев, старши експерт, телефон: 02 9359 103, ел. поща: e.georgiev@nij.bg

Skip to content